NCK
 • Informacja dla Krwiodawców
 • Akcja poboru krwi Lubelski Urząd Wojewódzki 22.08.2018 r.
 • Informacja dla Krwiodawców
 • Ośrodek Dawców Szpiku
 • Oddajemy krew bez hamulców
 • Informacja dla Krwiodawców
 • Informacja dla Krwiodawców
 • Oddajemy krew bez hamulców
 • Chwyć czerwoną nitkę

Termomodernizacja budynku Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie zlokalizowanego przy, ul. Lwowskiej 82, 22-600 Tomaszów Lubelski

W dniu 21 grudnia 2017 r. w  Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie została podpisana umowa RPLU.05.02.00-06-0009/16-00 na realizację projektu pt. „Termomodernizacja budynku Oddziału terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie zlokalizowanego przy, ul. Lwowskiej 82, 22-600 Tomaszów Lubelski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w obiekcie oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tomaszowie Lubelskim. W ramach działań planowane jest:

I.    Wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych.

 • ocieplenie ścian fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku z wykonaniem wypraw elewacyjnych, podtynkowych zwodów pionowych instalacji odgromowej, podokienników i daszków
  • wykonanie konstrukcji wsporczej pod centralną wentylacyjną
  • roboty branżowe- instalacje sanitarne
  • roboty branżowe- instalacje elektryczne, w tym wymianę oświetlenia na LED, Instalację systemu zarządzania energią

II. Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku związanych z częściową zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń parteru, poddasza i piwnic z dostosowaniem do wymogów stawianym terenowym oddziałom  oraz ze spełnieniem wymogów stawianym obiektom publicznym z zapewnieniem dostępu osobą niepełnosprawnym.

 • wymiana pokrycia dachu na całości budynku
 • zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń parteru
 • remont istniejącej klatki schodowej
 • remont schodów zewnętrznych przy wejściach do budynku
 • zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń poddasza
 • remont pomieszczeń piwnic
 • wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku

Roboty budowlane zaplanowano na 2018 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 144 520,02 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 439 441,08 zł.

fundusze europejskie - logo

Lublin, 16.02.2018r.

Partnerzy

facebook