NCK
  • RED
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie
  • DK-MZ
  • DK-NCK
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Kompetencje

1. Dyrektora Regionalnego Centrum powołuje Minister Zdrowia.
2. Za zarządzanie Regionalnym Centrum ponosi odpowiedzialność Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje na zewnątrz oraz jest przełożonym wszystkich pracowników.
3. Dyrektor zarządza Regionalnym Centrum przy pomocy:

a. Zastępcy Dyrektora d/s Ekonomiczno-Administracyjnych,
b. Zastępcy Dyrektora d/s Medycznych.

4. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca d/s Medycznych, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
5. Dyrektor Regionalnego Centrum może ustanawiać pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i określać zakres umocowania. Pełnomocnictw udziela Dyrektor na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
6. Dyrektor może udziel następujących pełnomocnictw:

1) pełnomocnictwo ogólne – do wszystkich czynności zwykłego zarządu,
2) pełnomocnictwo szczególne – do poszczególnych konkretnie określonych czynności,
3) pełnomocnictwo rodzajowe – do czynności określonych rodzajowo,
4) pełnomocnictwo procesowe – do występowania w imieniu Regionalnego Centrum przed sądami i innymi organami orzekającymi.

Partnerzy

facebook