NCK
  • RED
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie
  • DK-MZ
  • DK-NCK
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Zadania

Do zadań Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa należy w szczególności:

1. kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi,
2. prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup, oddających krew w Regionalnym Centrum,
3. pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych,
4. gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników,
5. propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem i jednostkami organizacji pozarządowych,
6. zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki oraz produkty krwiopochodne,
7. zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi,
8. udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią,
9. prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych
10. sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa ,
11. organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
12. dystrybucja produktów krwiopochodnych i innych produktów leczniczych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych,
13. współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania komórek, tkanek i narządów,
14. prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie,
15. realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w tym wynikające z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
16. zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty,
17. uczestnictwo w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny,
18. prowadzenie działalności w zakresie mrożenia tkanek,
19. immunizacja dawców w celu pozyskania osocza do produkcji immunoglobulin,
20. transport krwi i jej składników do podmiotów leczniczych,
21. pozyskiwanie potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej oraz wykonywanie innych czynności należących do ośrodka dawców szpiku wynikających z przepisów prawa,
22. testowanie próbek do badań oraz testowanie komórek, tkanek i narządów,
23. diagnostyka wrodzonych skaz krwotocznych,
24. prowadzenie rejestru chorych na wrodzone skazy krwotoczne.

Wykonując swoje zadania, Regionalne Centrum współpracuje, w szczególności:

1. z innymi regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
2. innymi podmiotami leczniczymi,
3. instytutami badawczymi,
4. stacjami sanitarno-epidemiologicznymi,
5. organizacjami społecznymi,
6. fundacjami.

Partnerzy

facebook