NCK
  • RED
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie

Przetargi

1. Przetarg nieograniczony na dostawę czekolady 100g. w ilości 500.000 szt. Przyjmowanie ofert do 01.07.2015 godz. 12:00

Więcej informacji

2. Przetargi aktualne

Więcej informacji

3. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie zlokalizowanych w Oddziale Terenowym we Włodawie przy Al. Piłsudskiego 66. Przyjmowanie ofert do 31.08.2015 r. godz. 12:00

Więcej informacji

4. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Przyjmowanie ofert do 24.09.2015 r. godz. 12:00

Więcej informacji

5. Dostawa zestawów do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu na systemie Mirasol na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

6. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku -2 części. Część 1 - dostawa przyrządów do pobierania i preparatyki krwi Część 2 – dostawa przyrządów do przetaczania krwi (jednorazowe zestawy do transfuzji) (ID 521449)

Więcej informacji

7. Przetargi zakończone

Więcej informacji

8. Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników. Przyjmowanie ofert do 14.10.2015 r. godz. 12:00.

Więcej informacji

9. Dostawa odczynników do badań immunohematologicznych na analizatorze PK 7300

Więcej informacji

10. Dostawa odczynników monoklonalnych płynnych (ID 485531)

Więcej informacji

11. Dostawa odczynników do wykonywania badań metodami serologicznymi w kierunku anty-HBs (ID 476942)

Więcej informacji

12. Usługa wykonywania przeglądów technicznych i napraw urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie (Separatory osoczowo-komórkowe) (ID 487081)

Więcej informacji

13. Regulamin dialogu technicznego

Więcej informacji

14. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie zlokalizowanych w Oddziale Terenowym we Włodawie przy Al. Piłsudskiego 66. Przyjmowanie ofert do 08.06.2015 r. godz. 12:00

Więcej informacji

15. Dostawa sprzętu laboratoryjnego - 2 części

Więcej informacji

16. Dostawa staz bezlateksowych jednorazowego użytku (ID 485117)

Więcej informacji

17. Dostawa kompresów włókninowych

Więcej informacji

18. Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z oddziałów terenowych oraz siedziby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

19. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - dostawa przyrządów do pobierania i preparatyki krwi oraz przyrządów do przetaczania krwi (jednorazowe zestawy do transfuzji) (ID 510840)

Więcej informacji

20. Przetarg nieograniczony na dostawę standardowych zestawów jednorazowego użytku z wbudowanym filtrem do leukoredukcji, do produkcji KKP do aparatu ORBISAC. Termin składania ofert 06.07.2015 r. godz. 12:00

Więcej informacji

21. Plan postępowań

Więcej informacji

22. Dostawa sprzętu medycznego - 2 części

Więcej informacji

23. Dostawa płynów antykoagulacyjnych -2 części

Więcej informacji

24. Dostawa odczynników do HLA (ID 492337)

Więcej informacji

25. Przetarg nieograniczony na dostawę separatorów komórkowych - 4 szt. Przyjmowanie ofert do 09.07.2015 godz. 12:00

Więcej informacji

26. Dostawa pojemników pustych transferowych á 200- 400 ml

Więcej informacji

27. Dostawa materiałów opatrunkowych

Więcej informacji

28. USŁUGA WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE. (ID 470014)

Więcej informacji

29. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA PRZECIWCIAŁ ANTYKARDIOLIPINOWYCH I PRZECIWCIAŁ ANTY-β2GLIKOPROTEINA I METODĄ MANUALNĄ. (ID 492369)

Więcej informacji

30. Przetarg nieograniczony na dostawę roztworu wzbogacającego (PAS III) do koncentratów krwinek płytkowych. Przyjmowanie ofert do 25.05.2015 r., godz. 12:00

Więcej informacji

31. Dostawa przyrządów do pobierania i preparatyki krwi

Więcej informacji

32. Dostawa odczynników: do jednoczesnego wykrywania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pulach osocza (...)

Więcej informacji

33. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych. Przyjmowanie ofert do 02.09.2015 r. godz. 12:00

Więcej informacji

34. Dostawa sprzętu medycznego

Więcej informacji

35. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wskaźników napromieniowania. Termin składania ofert 16.07.2015 r. godz. 12:00

Więcej informacji

36. Dostawa zestawów do pobierania materiału do badań w kierunku COVID-19

Więcej informacji

37. Dostawa plastrów włókninowych z opatrunkiem

Więcej informacji

38. Dostawa końcówek do pipet Eppendorf

Więcej informacji

39. Dostawa pojemników pustych przeznaczonych do preparatyki wtórnej- 2 części

Więcej informacji

40. Dostawa pojemników poczwórnych góra-dół do pobierania i preparatyki krwi z filtrem in line do KKCz na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

41. Dostawa zestawów do półautomatycznej filtracji koncentratu krwinek płytkowych zlewanych z kożuszków leukocytarno-płytkowych

Więcej informacji

42. Dostawa nakłuwaczy jednorazowego użytku do pobierania krwi włośniczkowej

Więcej informacji

43. Dostawa roztworu wzbogacającego PAS do przechowywania koncentratów krwinek płytkowych

Więcej informacji

44. Usługa ochrony osób i mienia znajdującego się w budynkach oraz na posesji RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

45. Dostawa odczynników diagnostycznych, materiałów zużywalnych i kontrolnych do cytometru przepływowego BD FACSVia na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

46. Usługi pocztowe i kurierskie na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

47. Dostawa materiałów zużywalnych do systemu 3S Safe Sampling System do archiwizacji próbek krwi dawców, dla 140.000 donacji, wraz z dzierżawą automatycznego systemu archiwizacji próbek osocza jako system back – up

Więcej informacji

48. Dostawa testów do badania markerów patogenów przenoszonych drogą krwi oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych wraz z dzierżawą aparatury niezbędnej do automatycznego wykonywania w/w badań na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

49. Dostawa zestawów do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych na systemie Mirasol na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

50. Dostawa laboratoryjnych filtrów antyleukocytarnych do filtrowania KKCz z workiem transferowym i systemem odpowietrzania na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

51. Dostawa urządzenia do jednoczesnego wydzielania i etykietowania segmentów drenów przy KKCz

Więcej informacji

52. Dostawa przyrządów do pobierania i preparatyki krwi

Więcej informacji

53. Dostawa sprzętu medycznego – 2 części.

Więcej informacji

54. Dostawa mieszadła hematologicznego

Więcej informacji

55. Dostawa minutników i termometrów do urządzeń chłodniczych

Więcej informacji

56. Usługa wykonania przeglądów serwisowych i napraw urządzeń medycznych na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

57. Dostawa przyrządów do pobierania i preparatyki krwi

Więcej informacji

58. Dostawa zamrażarki do szokowego mrożenia osocza oraz wirówki do preparatyki krwi na potrzeby RCKiK w Lublinie.

Więcej informacji

59. Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 5 części.

Więcej informacji

60. Dostawa przyrządów do pobierania i preparatyki krwi

Więcej informacji

61. Dostawa pojemników pustych przeznaczonych do preparatyki wtórnej – 3 części

Więcej informacji

62. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego

Więcej informacji

63. Dostawa urządzenia do jednoczesnego wydzielania i etykietowania segmentów drenów przy KKCz

Więcej informacji

64. Dostawa pojemników pustych płytkowych á 200 ml – 600 ml

Więcej informacji

65. Usługa wykonania przeglądów serwisowych i napraw urządzeń medycznych na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

66. Dostawa zestawów do pobierania UKKP metodą aferezy automatycznej, zestawów do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej oraz igieł z drenem do zestawu plazmaferezy automatycznej

Więcej informacji

67. Usługa wykonania przeglądów serwisowych i napraw urządzeń medycznych na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

68. Dostawa urządzenia do jednoczesnego wydzielania i etykietowania segmentów drenów przy KKCz

Więcej informacji

69. Dostawa pojemników pustych płytkowych a` 200-600 ml.

Więcej informacji

70. Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-SARS-COV-2 w klasie IgG oraz IgA wraz z dzierżawą oraz serwisowaniem analizatora na potrzeby RCKiK

Więcej informacji

71. Nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego – aparatury, sprzętu medycznego.

Więcej informacji

72. Nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego – aparatury, sprzętu medycznego.

Więcej informacji

73. Usługa wykonania przeglądów serwisowych i napraw urządzeń medycznych na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Więcej informacji

74. Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów typ TSCD –II

Więcej informacji

75. Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-SARS-COV-2 w klasie IgG oraz IgA wraz z dzierżawą oraz serwisowaniem analizatora na potrzeby RCKiK

Więcej informacji

76. Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do wykonywania badań morfologii krwi wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych oraz podłączenie analizatorów do systemu komputerowego „Bank Krwi”

Więcej informacji

77. Przetarg nieograniczony na dzierżawę automatycznego analizatora immunohematologicznego wraz z dostawę odczynników i materiałów zużywalnych oraz podłączeniem do systemu Bank Krwi

Więcej informacji

78. Przetarg nieograniczony na usługę gospodarowania zakaźnymi odpadami medycznymi 18 01 03* powstałymi w związku z leczeniem chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w warunkach domowych.

Więcej informacji

79. Usługi konserwacji i serwisowania instalacji klimatyzacyjno - wentylacyjnej w siedzibie RCKiK w Lublinie (budynek B)

Więcej informacji

80. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi konserwacji wyposażenia chłodniczego komór mroźniczych oraz instalacji chłodni w pomieszczeniu odpadów.

Więcej informacji

81. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi w zakresie monitorowania obecności oraz zwalczania gryzoni w siedzibie oraz odddziałach terenowych RCKiK

Więcej informacji

82. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów pojemników do pobierania i preparatyki krwi pełnej

Więcej informacji

83. Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego samochodu do obsługi akcji terenowego poboru krwi oraz transportu krwi i jej składników

Więcej informacji

84. Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi. Części 1-2

Więcej informacji

85. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów promocyjnych w podziale na 2 Zadania

Więcej informacji

86. Przetarg nieograniczony na "Dostawa energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie"

Więcej informacji

87. Przetarg nieograniczony na dostawę wagomieszarek

Więcej informacji

88. Przetarg nieograniczony na dostawę wskaźników napromieniowania

Więcej informacji

89. Przetarg nieograniczony na dostawę testów diagnostycznych, odczynników i sprzętu j.u. do wykonywania badań antygenów HLA klasy I i II metodą PCR-SSO, z wykorzystaniem urządzenia hybrydyzacyjno-detekcyjnego MR SPOT

Więcej informacji

90. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę prania odzieży ochronnej

Więcej informacji

91. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę odbioru odpadów komunalnych

Więcej informacji

92. Przetarg nieograniczony na dostawę staz bezlateksowych j.u. wiązanych do ucisku ramienia przed pobraniem krwi oraz nakłuwaczy j.u. do pobierania krwi włośniczkowej

Więcej informacji

93. Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych na systemie Mirasol

Więcej informacji

94. Przetarg nieograniczony na dostawę testów diagnostycznych i odczynników do badania układu HLA oraz układu HPA

Więcej informacji

95. Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Więcej informacji

96. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Budowa Pomnika Solidarności Polsko - Węgierskiej 56 z zagospodarowaniem terenu

Więcej informacji

97. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę odbioru odpadów komunalnych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Więcej informacji

98. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę worków jednorazowego użytku z folii polietylenowej przeznaczonych do zbierania odpadów

Więcej informacji

99. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Więcej informacji

Partnerzy

facebook