NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Szkolenia dla lekarzy stażystów z zakresu transfuzjologii

 


 

Kursy dla lekarzy stażystów są realizowane, na podstawie umowy pomiędzy Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie reprezentowanym przez Dyrektora RCKiK w Lublinie, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski, na szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów w ramach staży podyplomowych w danym roku, w części dotyczącej transfuzjologii klinicznej.
Terminy kursów w danym roku, RCKiK w Lublinie ustala na podstawie listy lekarzy skierowanych do odbycia stażu podyplomowego na terenie Lubelskiej Izby Lekarskiej, przesłanej do RCKiK Lublinie przez Komisję Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.

Program kursu z zakresu transfuzjologii dla lekarzy stażystów

Harmonogram kursów w 2020 r. (I półrocze) dla lekarzy stażystów

 


 

Szczegóły uczestnictwa w szkoleniu z zakresu transfuzjologii klinicznej dla lekarzy stażystów

Szkolenia planowane w terminach 01-05.06.2020 r. i 15-19.06.2020 r., odbędą się w jednym terminie 15 – 19.06.2020 r. w trybie on-line

I. Rejestracja

1. Rejestracja na szkolenie odbywa się on-line pod adresem http://e-szkolenia.rckik.lublin.pl/ lub poprzez „platformę e-learningową” na stronie  www.rckik.lublin.pl w zakładce szkolenia i polega na założeniu indywidualnego konta użytkownika ze statusem „Student”.

2. Rejestracja rozpocznie się 8 czerwca 2020 r. o godz. 0:00 i zamknie się 15 czerwca 2020 r. o godz. 23:59. Po tym terminie nie będzie możliwości zapisania się na szkolenie.

II. Przebieg szkolenia

1. Szkolenie otwiera się 15 czerwca 2020 r. o godz. 8:00. Dostęp do treści kursu wymaga podania hasła, które przekazywane jest użytkownikom za pośrednictwem Lubelskiej Izby Lekarskiej.

2. Szkolenie obejmuje 15 tematów, zgodnie z zatwierdzonym programem, które są udostępniane uczestnikom sukcesywnie w kolejnych dniach szkolenia o godz. 8:00.

3. Obowiązkiem uczestników jest zapoznanie się z zamieszczonymi materiałami edukacyjnymi, w tym wykładami, filmami instruktażowymi i podanymi aktami prawnymi.

4. Uznanie obecności oraz zaliczenie danego tematu szkoleniowego odbywa się na podstawie potwierdzonego zalogowania na platformie edukacyjnej oraz rozwiązania testu sprawdzającego obejmującego 10 pytań. Próg wymagany do zaliczenia wynosi 7 punktów. Uczestnicy mają obowiązek zaliczenia testu do godz. 23:59 w dniu, w którym udostępnione zostały materiały edukacyjne z zakresu tematyki, którą on obejmuje.

5. Brak zaliczenia testu skutkuje niezliczeniem danego tematu szkoleniowego i niedopuszczeniem do kolokwium końcowego.

6. RCKiK w Lublinie zapewnia uczestnikom możliwość prowadzenia konsultacji z wykładowcami z użyciem czatu i forum dyskusyjnego oraz w trybie spotkania on-line poprzez platformę Zoom.

7. Szkolenie zamyka się 19 czerwca o godz. 16:00.

III. Zaliczenie szkolenia

1. Zaliczenie szkolenia odbywa się na podstawie kolokwium, które przeprowadzane będzie w formie testu on line na platformie Moodle w dniu 19 czerwca 2020 r. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium będzie zaliczenie wszystkich testów cząstkowych.

2. Kolokwium składa się z 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Dopuszczalne jest jedno podejście. Limit czasu wynosi 60 min. Próg wymagany do zaliczenia to 38 punktów.

3. W przypadku niezaliczenia kolokwium przeprowadza się test poprawkowy na analogicznych zasadach.

 

Kliknij aby zapisać się na szkolenie

 

Partnerzy

facebook