NCK
  • RED
  • Nitka
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie

Szkolenia dla lekarzy stażystów z zakresu transfuzjologii

 


 

Kursy dla lekarzy stażystów są realizowane, na podstawie umowy pomiędzy Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie reprezentowanym przez Dyrektora RCKiK w Lublinie, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski, na szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów w ramach staży podyplomowych w danym roku, w części dotyczącej transfuzjologii klinicznej.
Terminy kursów w danym roku, RCKiK w Lublinie ustala na podstawie listy lekarzy skierowanych do odbycia stażu podyplomowego na terenie Lubelskiej Izby Lekarskiej, przesłanej do RCKiK Lublinie przez Komisję Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.

Program kursu z zakresu transfuzjologii dla lekarzy stażystów

Szkolenie z zakresu transfuzjologii klinicznej dla lekarzy stażystów podyplomowych – HARMONOGRAM kursów na rok 2021

 


 

Szczegóły uczestnictwa w szkoleniu z zakresu transfuzjologii klinicznej dla lekarzy stażystów

 

 

REGULAMIN ZDALNEGO SZKOLENIA Z ZAKRESU TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ DLA LEKARZY W TRAKCIE STAŻU POPDYPLOMOWEGO

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem szkolenia z zakresu transfuzjologii klinicznej dla lekarzy w trakcie stażu podyplomowego jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
2. Szkolenie prowadzone jest w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle oraz aplikacji do komunikacji on-line Zoom, lub Microsoft Teams.
3. Osobami uprawnionymi do udziału w szkoleniu są lekarze w trakcie stażu podyplomowego skierowani na szkolenie przez Komisję Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.
4. Szkolenie prowadzone będą on-line w terminach:
07 – 11.06.2021 r.
21 – 25.06.2021 r.

II. Rejestracja
1. Rejestracja na szkolenie odbywa się on-line pod adresem http://e-szkolenia.rckik.lublin.pl/ lub poprzez stronę: http://www.rckik.pl/szkolenia/szkolenia dla lekarzy stażystów z zakresu transfuzjologii i polega na założeniu indywidualnego konta użytkownika ze statusem „Student” na platformie Moodle. Należy tam podać: imię, nazwisko, własny adres mailowy i numer telefonu.
2. Rejestracja na „platformę e-learningową” jest otwarta i dostępna każdego dnia, jednak uczestnik szkolenia musi dokonać rejestracji nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęciem szkolenia. Jeżeli szkolenie rozpoczyna się w poniedziałek, to rejestracji należy dokonać nie później niż w piątek do godziny 15:00. Po tym terminie nie ma możliwości zapisania się na szkolenie.
3. Organizator dokonuje weryfikacji listy zarejestrowanych uczestników z listą lekarzy stażystów przekazaną przez ORL w Lublinie i listą zgłoszoną przez podmiot leczniczy, w którym lekarze stażyści odbywają staż podyplomowy.
4. Zapisu na konkretny termin szkolenia dokonywany jest przez administratorów platformy e-learningowej.

III. Przebieg szkolenia
1. Szkolenie na platformie Moodle otwiera się o godz. 8:00 każdego dnia, danego terminu szkolenia, na jaki dana osoba została zgłoszona. Dostęp do treści kursu udzielony będzie przez administratorów platformy e-learningowej.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenie obecności na szkoleniu każdego dnia kursu w godzinach.: 8:00 – 9:00. Po godzinie 9:00 nie będzie możliwości uzyskania potwierdzenia obecności. Lista obecności znajduje się wewnątrz kursu na platformie e-learningowej – uczestnik zaznacza odpowiedź „obecny” i zapisuje swój wybór. Niezaznaczenie obecności skutkować też będzie brakiem dostępu do materiałów szkoleniowych w dniu kursu, jak również w dniach kolejnych.
3. Szkolenie obejmuje 15 tematów, zgodnie z zatwierdzonym programem, które są udostępniane uczestnikom sukcesywnie w kolejnych dniach szkolenia od godz. 8:00 do godz. 14:00.
4. Obowiązkiem uczestników jest zapoznanie się z zamieszczonymi materiałami edukacyjnymi, w tym wykładami, filmami instruktażowymi i podanymi aktami prawnymi. Materiały szkoleniowe aktywują się kaskadowo – poprzedni materiał aktywuje następny.
5. Uznanie obecności oraz zaliczenie danego dnia szkolenia odbywa się na podstawie udzielonej odpowiedzi w „liście obecności” każdego dnia trwania kursu oraz rozwiązania testu sprawdzającego obejmującego
10 pytań po zapoznaniu się z poszczególnym tematem szkoleniowym. Próg wymagany do zaliczenia wynosi 7 punktów. Uczestnicy mają obowiązek zaliczenia testu do godz. 15:00 w dniu, w którym udostępnione zostały materiały edukacyjne z zakresu tematyki, którą on obejmuje. Wynik punktowy testu będzie dostępny zaraz po rozwiązaniu testu.
6. Brak zaliczenia testu skutkuje niezliczeniem danego tematu szkoleniowego i niedopuszczeniem do kolokwium końcowego.
7. Organizator zapewnia uczestnikom możliwość prowadzenia konsultacji z wykładowcami poprzez platformę Moodle z użyciem czatu i forum dyskusyjnego oraz w trybie spotkania on-line poprzez platformę Zoom lub Microsoft Teams.

IV. Zaliczenie szkolenia
1. Zaliczenie szkolenia odbywa się na podstawie kolokwium, które przeprowadzane jest w formie testu
on-line na platformie Moodle w piątym dniu szkolenia. Test będzie dostępny od godz. 13:00 do godz. 15:00:
Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest zaliczenie wszystkich testów cząstkowych.
2. Kolokwium składa się z 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Dopuszczalne jest dwukrotne podejście. Limit czasu na jedno podejście wynosi 60 min. Próg wymagany do zaliczenia to 38 punktów.
3. W przypadku niezaliczenia kolokwium przeprowadza się test poprawkowy na analogicznych zasadach.

V. Postanowienia końcowe
1. W przypadku awarii lub poważnych utrudnień w komunikacji internetowej po stronie organizatora lub uczestników możliwe jest przesunięcie terminów, o których mowa powyżej.
2. W przypadku:
• braku dostępu uczestnika do kursu należy to zgłosić natychmiast w dniu, w którym rozpoczyna się szkolenia do informatyka sekcji ds. informatycznych:
nr tel. 535 877 222
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz: 7:30 – 15:00
• zagadnień organizacyjnych:
nr tel. 81 532 62 75 w. 122
poniedziałek – piątek w godz: 7:30 - 15:00.
3. W przypadku kwestii nieopisanych w tym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor RCKiK w Lublinie.

  

 

Kliknij aby zapisać się na szkolenie

 

Partnerzy

facebook