NCK
  • RCKiK w Lublinie zaprasza dawców krwi grupy 0A Rh minus
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę

Cele i zadania Ośrodka Dawców Szpiku

Celem Ośrodka Dawców Szpiku (ODS) działającego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie jest koordynacja wszystkich czynności dotyczących potencjalnych i aktywnych dawców szpiku zarejestrowanych w naszym Rejestrze Dawców Szpiku, polegająca na:
1. Rekrutacji ochotników do Rejestru Dawców Szpiku, obejmującej ocenę stanu ich zdrowia oraz wykonanie wstępnych badań antygenów zgodności tkankowej (HLA).
2. Udostępnianiu zgromadzonych danych o antygenach HLA krajowym i zagranicznym ośrodkom przeszczepiającym komórki krwiotwórcze, co umożliwia jak najszybszą identyfi-kację potencjalnego dawcy szpiku. W tym celu ODS przesyła dane HLA zarejestrowanych przez siebie dawców do Poltransplantu - organizacji zajmującej się koordynacją pobierania oraz przeszczepiania komórek, tkanek i narządów na terenie Polski oraz do Bone Marrow Donors Worldwide - Światowego Banku Szpiku - największej światowej organizacji zajmującej się zbieraniem i dystrybucją danych HLA z Ośrodków Dawców Szpiku z blisko pięćdziesięciu krajów świata.
3. Koordynacji badań uzupełniających, określających stopień zgodności HLA pomiędzy biorcą a potencjalnym dawcą szpiku.
4. Organizacji pobrania komórek krwiotwórczych ze szpiku lub krwi obwodowej.Ośrodek Dawców Szpiku nie gromadzi szpiku, natomiast zbiera w swojej bazie danych:

- dane immunogenetyczne (HLA, grupa krwi) potencjalnych dawców, które są udostępniane anonimowo - jedynie z numerem rejestracyjnym dawcy - ośrodkom transplantacyjnym, poszukującym dawcy dla biorcy oczekującego na przeszczep komórek krwiotwórczych,
- dane osobowe i adresowe potencjalnych dawców, które służą do kontaktów z dawcami.

Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 14.04.2016 r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie uzyskało pozwolenie na wykonywanie czynności polegających na pozyskiwaniu dawców allogenicznych szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej.

p. o. Kierownika Ośrodka Dawców Szpiku
lek. med. Małgorzata Orzeł

Zastępca Kierownika Ośrodka Dawców Szpiku
mgr Jolanta Korzeniowska

Komórka ds. koordynacji pozyskiwania, badania i udostępniania komórek krwiotwórczych
lek. med. Dorota Zaborska-Olejnik

Komórka ds. edukacji transplantologicznej
lek. med. Dorota Zaborska-Olejnik
lek. med. Beata Krajewska

Komórka ds. promocji
mgr Patrycja Morszczyzna

Partnerzy

facebook