NCK
  • RCKiK w Lublinie zaprasza dawców krwi grupy 0A Rh minus
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Dawcy z grupą AB Rh+, A Rh+, B RH+ - zaproszenie do oddawania osocza i płytek
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę

Dział Laboratoryjny

W skład Działu wchodzą:

- Pracownia Hematologii
- Pracownia Koagulologii
- Pracownia Serologii Grup Krwi Dawców
- Pracownia Badań Konsultacyjnych
- Pracownia Krwinek Płytkowych i Białych
- Pracownia Immunizacji Dawców
- Pracownia Biologii Molekularnej
- Pracownia Serodiagnostyki Wirusów i Kiły

●   Pracownia Hematologii
Zadania Pracowni:

- Pobieranie próbek krwi od:
◦ kandydatów na dawców oraz dawców krwi i jej składników przed kwalifikacją lekarską w warunkach stacjonarnych oraz na terenowych akcjach poboru krwi
◦ kandydatów do Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w warunkach stacjonarnych oraz na terenowych akcjach poboru krwi
◦ dorosłych pacjentów zgłaszających się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie celem wykonania badań laboratoryjnych

- Wykonywanie badań laboratoryjnych kwalifikujących kandydatów na dawców oraz dawców do oddania krwi lub jej składników oraz badań kontrolnych
- Szkolenie osób odbywających staże specjalizacyjne w zakresie badań hematologicznych obowiązujących w krwiodawstwie

●   Pracownia Koagulologii
Zadania Pracowni:

- Wykonywanie badań laboratoryjnych na zlecenie podmiotów leczniczych oraz osób fizycznych:
◦  screeningowych osoczowego układu krzepnięcia
◦  w kierunku diagnostyki wrodzonych i nabytych osoczowych skaz krwotocznych
◦  w kierunku diagnostyki trombofilii
◦  konsultacyjnych w przypadkach koagulopatii
◦  monitorujących terapię doustnymi antykoagulantami
◦  monitorujących leczenie substytucyjne koncentratami czynników krzepnięcia

-  Wykonywanie badań koagulologicznych dla celów kontroli jakości składników krwi
-  Prowadzenie rejestru osób z wrodzonymi skazami krwotocznymi oraz hemofilią nabytą na terenie woj. lubelskiego oraz wydawanie  „Kart Chorego – Wrodzone Skazy Krwotoczne”
-  Szkolenie osób odbywających staże specjalizacyjne w zakresie badań koagulologicznych.

●   Pracownia Serologii Grup Krwi Dawców
Pracownia wykonuje badania immunohematologiczne, z próbek krwi dawców pobranych w siedzibie RCKiK i w Oddziałach Terenowych, na podstawie których dokonuje serologicznej kwalifikacji krwi i jej składników przeznaczonych do lecznictwa  lub do frakcjonowania. Wykonuje  oznaczenia grup krwi do celów trwałej ewidencji. Wydaje karty identyfikacyjne grup krwi.

●   Pracownia Badań Konsultacyjnych
Pracownia wykonuje immunohematologiczne badania konsultacyjne dla pacjentów szpitali, klinik, przychodni i Oddziałów RCKiK w województwie lubelskim, zajmuje się diagnostyką odczynów poprzetoczeniowych oraz udzielaniem konsultacji w zakresie leczenia składnikami krwi.

●   Pracownia Krwinek Płytkowych i Białych
Pracownia wykonuje badania diagnostyczne w zakresie antygenów zgodności tkankowej-HLA klasy I i II oraz przeciwciał anty-HLA i przeciwpłytkowych dla potrzeb celowanej terapii krwią i jej składnikami dla pacjentów szpitali i klinik województwa. Wykonuje badania antygenów zgodności tkankowej dla Ośrodka Dawców Szpiku.

●   Pracownia Immunizacji Dawców
Pracownia zajmuje się immunizacją dawców w celu pozyskania osocza do produkcji immunoglobuliny anty-D oraz wydawaniem produktu leczniczego - immunoglobuliny anty-D do szpitali województwa lubelskiego.

●   Pracownia Biologii Molekularnej
Pracownia prowadzi diagnostykę wirusologiczną technikami biologii molekularnej.
Wykonywane badania:

- RNA-HCV   -  RNA wirusa zapalenia wątroby typu C ( HCV),
- DNA-HBV   -  DNA wirusa zapalenia wątroby typu B ( HBV),
- RNA-HIV    -  RNA ludzkiego wirus upośledzenia odporności ( HIV),
- DNA B19V –  DNA parvowirusa B19,
- RNA HAV   -  RNA wirusa zapalenia wątroby typu A ( HAV),

Badania wykonywane są dla dawców krwi także komercyjnie.
Pracownia bierze udział w zewnętrznych programach oceny jakości badań :

- EDCNet ( NRL, Australia ) ,
- Quality Control for Molecular Diagnostics, Scotland,
- INSTAND ev., Germany,

●   Pracownia Serodiagnostyki Wirusów i Kiły
Pracownia prowadzi diagnostykę wirusologiczną i w kierunku kiły metodami serologicznymi
Wykonywane badania: 

- HBsAg       - antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B ( HBV ),
- anty-HCV – przeciwciała przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C ( HCV ),
- anty-HIV-1/HIV-2  - przeciwciała przeciwko ludzkiemu wirusowi upośledzenia odporności  ( HIV1 i HIV2 ),
- anty-Treponema pallidum – przeciwciała przeciwko krętkowi blademu -Treponema pallium ( kiła),
- anty-HBs   - przeciwciała przeciwko antygenowi powierzchniowemu wirusa zapalenia wątroby B (HBV).

Pracownia bierze udział w zewnętrznych programach oceny jakości badań :

- EDCNet ( NRL, Australia ) ,
- LABQUALITY, Finland.

Partnerzy

facebook