NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • Pamietaj

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych, dokonujących przetaczania krwi i jej składników, z zakresu zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa 

REGULAMIN ZDALNEGO SZKOLENIA

Z ZASAD KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW

 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem szkolenia z zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składnikówjest Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Lublinie.

2. Szkolenie prowadzone jest w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle oraz aplikacji do komunikacji on- line Zoom.

3. Osobami uprawnionymi do udziału w szkoleniu są pielęgniarki i położne dokonujące przetaczania krwi i jej składników skierowane na szkolenia przez podmioty lecznicze województwa lubelskiego.

4. Dyrektorom poszczególnych podmiotów leczniczych zostaną podane terminy kursów umieszczone
w pismach.

5. Szkolenia prowadzone będą on-line w terminach:

   Szkolenia podstawowe: 13 – 14.07.2020 r.

                                        20 – 21.07.2020 r.

                                        27 – 28.07.2020 r.

                                        07 – 08.09.2020 r.

                                        14 – 15.09.2020 r.

 

   Szkolenia uzupełniające: 17.07.2020 r.

                                            23.07.2020 r.                    

                                          30.07.2020 r.

                                          03.08.2020 r.

                                          05.08.2020 r.

                                          12.08.2020 r.

                                          14.08.2020 r.

                                          18.08.2020 r.

       10.09.2020 r.

                                          17.09.2020 r.

                                          21.09.2020 r.

                                          23.09.2020 r.

                                          28.09.2020 r.

II. Rejestracja uczestnika kursu

1. Uczestnik kursu rejestruje się osobiście na platformę e-learningową pod adresem:
http://e-szkolenia.rckik.lublin.pl/ lub poprzez stronę: www.rckik.pl /szkolenia i zakłada indywidualne konto użytkownika na platformie Moodle. Należy tam podać: imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu i własny adres mailowy.

2. Rejestracja na „platformę e-learningową” jest otwarta i dostępna każdego dnia.

3. Organizator dokonuje weryfikacji listy zarejestrowanych uczestników z listą pielęgniarek i położnych przekazaną przez określony podmiot leczniczy województwa lubelskiego.

4. Za zgłoszenia uczestników na dany kurs odpowiadają podmioty lecznicze. Ostateczną listę uczestników – formularz zgłoszeniowy z dokładnie zweryfikowanymi danymi pielęgniarek i położnych, każdy podmiot ma obowiązek przesłać do RCKiK w Lublinie w formie elektronicznej - zaszyfrowany dokument Word, nie później niż 5 dni przed planowanym szkoleniem.

 

III. Przebieg szkolenia

1. Szkolenie na platformie Moodle otwiera się konkretnego dnia szkolenia, na jaki dana osoba została zgłoszona, o godz. 8:00. Dostęp do treści kursu udzielony będzie przez administratorów platformy
e-learningowej.

2. Po uzyskaniu dostępu do kursu, obowiązkiem każdego uczestnika jest potwierdzenie obecności na szkoleniu w wyznaczonym dniu kursu w godz.: 8:00 – 9:00. Po tym czasie nie będzie możliwości uzyskania  potwierdzenia obecności.

3. Szkolenie obejmuje 12 tematów na kursie podstawowym i 9 tematów na kursie uzupełniającym, zgodnie
z zatwierdzonymi programami, które są udostępniane uczestnikom w dniu szkolenia.

4. Obowiązkiem uczestników jest zapoznanie się z zamieszczonymi materiałami edukacyjnymi, w tym wykładami, filmami instruktażowymi i podanymi aktami prawnymi.

5. Dostęp do materiałów szkoleniowych wygasa o godz. 15:00 w drugim dniu szkolenia dla kursu podstawowego lub w dniu szkolenia dla kursu uzupełniającego.

6. Uznanie obecności oraz zaliczenie szkolenia odbywa się na podstawie odpowiedzi w liście obecności
na platformie e-learningowej oraz rozwiązania testu sprawdzającego. Test będzie dostępny od godz. 16:00 do godz. 23:59 w drugim dniu szkolenia dla kursu podstawowego lub w pierwszym dniu szkolenia dla kursu uzupełniającego. Uczestnicy mają obowiązek zaliczenia testu w dniu, w którym kończy się szkolenie. Wyniki testu będą dostępne kolejnego dnia.

7. Brak zaliczenia testu skutkuje niezaliczeniem szkolenia.

8. Organizator zapewnia uczestnikom możliwość prowadzenia konsultacji z wykładowcami poprzez platformę Moodle z użyciem czatu i forum dyskusyjnego oraz w trybie spotkania on-line poprzez platformę Zoom, która będzie dostępnaprzed testem sprawdzającym w godz. 14:00 – 14:40

 

IV. Zaliczenie szkolenia

1. Zaliczenie szkolenia odbywa się na podstawie kolokwium, które przeprowadzane jest w formie testu
on- line na platformie Moodle w drugim dniu szkolenia – kurs podstawowy lub pierwszego dnia szkolenia – kurs uzupełniający.

2. Kolokwium składa się z 13 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Dopuszczalne jest jedno podejście. Limit czasu wynosi 20 min. Próg wymagany do zaliczenia to 9 punktów.

3. W przypadku niezaliczenia kolokwium przeprowadza się test poprawkowy na analogicznych zasadach.

 

V. Wydanie zaświadczenia

1. Zaświadczenia o odbyciu szkolenia i uzyskaniu uprawnień do przetaczania krwi i jej składników przesłane zostaną pocztą w terminie 14 dni od dnia zakończenia i zaliczenia szkolenia.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. W przypadku awarii lub poważnych utrudnień w komunikacji internetowej po stronie organizatora możliwe jest przesunięcie na inny termin, o którym mowa powyżej.

2. W przypadku braku dostępu uczestnika do kursu należy to zgłosić natychmiast w dniu szkolenia do informatyka sekcji ds. informatycznych pod nr tel. 81 532 62 75 w. 140 . W przypadku zagadnień organizacyjnych należy dzwonić pod nr tel. 81 532 62 75 w. 115.

3. W przypadku kwestii nieopisanych w tym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor RCKiK w Lublinie.

 

 02.07.2020r. 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie informuje, że warunkiem dokonywania przetaczania krwi i jej składników przez pielęgniarki i położne, jest posiadanie przez wymienione osoby aktualnego uprawnienia, uzyskanego po odbyciu stosownego szkolenia w zakresie zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa, do czego obliguje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz.U.z 2017 r. poz. 1026) .
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkolenia odbywają się w zakresie podstawowym i uzupełniającym. Personel, który uzyskał zaświadczenie na mocy szkolenia podstawowego, w celu prawnego kontynuowania pracy w w/w zakresie, obowiązany jest do odbycia szkolenia uzupełniającego w terminie 4 lat od dnia wydania zaświadczenia.
Powyższe szkolenia RCKiK w Lublinie przeprowadza w oparciu o przepisy wydane na podstawie art.21 ust.2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w placówkach służby zdrowia województwa lubelskiego.
Pielęgniarki / położne, są kwalifikowane na poszczególne kursy na podstawie pisemnych zgłoszeń, kierowanych do RCKiK w Lublinie przez jednostki zatrudniające dany personel.
Zgłoszenia należy przesłać:

  • pismem, na adres siedziby RCKiK: 20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 8, jako niezależny dokument podpisany przez Dyrektora jednostki kierującej personel na szkolenie
  • oraz drogą elektroniczną na adres: szkolenia@rckik.lublin.pl, w postaci pobranego tabelarycznego formularza. Z uwagi na obowiązek ochrony danych osobowych, przesyłany elektronicznie formularz musi być zaszyfrowany w sposób uniemożliwiający odczyt jego treści przez osoby nieupoważnione.

Zgłoszenia należy przesyłać do RCKiK w Lublinie miesiąc przed planowanym szkoleniem.
Zgłoszenie uczestnictwa jest prawnie wiążącą umową pomiędzy organizatorem kursu a zleceniobiorcą. Należność za uczestnictwo winna być przekazywana na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie – Bank Gospodarstwa Krajowego O/Lublin nr 77 1130 1206 0028 9107 4720 0001.
W przypadku nie dokonania wpłaty wydanie zaświadczenia uczestnictwa w kursach z zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa będzie wstrzymane do chwili wpływu należności.

Formularz zgłoszenia na kurs   (Z uwagi na obowiązek ochrony danych osobowych, przesyłany elektronicznie formularz musi być zaszyfrowany w sposób uniemożliwiający odczyt jego treści przez osoby nieupoważnione)

Program kursów z zakresu zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

Harmonogram kursów (podstawowe i uzupełniające) w 2020 r. z zakresu zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

Cennik kursów od 01 maj 2018 r.

Partnerzy

facebook