NCK
  • Telefony
  • Brakuje krwi w Grupach 0 RhD- i A RhD-
  • NCK
  • ODS

Cele i zadania Ośrodka Dawców Szpiku

Celem Ośrodka Dawców Szpiku (ODS) działającego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie jest koordynacja wszystkich czynności dotyczących potencjalnych i aktywnych dawców szpiku zarejestrowanych w naszym Rejestrze Dawców Szpiku, polegająca na:
1. Rekrutacji ochotników do Rejestru Dawców Szpiku, obejmującej ocenę stanu ich zdrowia oraz wykonanie wstępnych badań antygenów zgodności tkankowej (HLA).
2. Udostępnianiu zgromadzonych danych o antygenach HLA krajowym i zagranicznym ośrodkom przeszczepiającym komórki krwiotwórcze, co umożliwia jak najszybszą identyfikację potencjalnego dawcy szpiku. W tym celu ODS przesyła dane HLA zarejestrowanych przez siebie dawców do Centralnego Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej działającego w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji "Poltransplant" - organizacji zajmującej się koordynacją pobierania oraz przeszczepiania komórek, tkanek i narządów na terenie Polski oraz do światowego rejestru Bone Marrow Donors Worldwide, który umożliwia międzynarodową koordynację transplantacji komórek krwiotwórczych od dawców niespokrewnionych. największej światowej organizacji zajmującej się zbieraniem i dystrybucją danych HLA z Ośrodków Dawców Szpiku z blisko pięćdziesięciu krajów świata.
3. Koordynacji badań uzupełniających, określających stopień zgodności HLA pomiędzy biorcą a potencjalnym dawcą szpiku.
4. Organizacji pobrania komórek krwiotwórczych ze szpiku lub krwi obwodowej.

Ośrodek Dawców Szpiku zbiera w swojej bazie danych:

- dane immunogenetyczne ( HLA, grupa krwi) potencjalnych dawców, które są udostępniane anonimowo, jedynie z numerem rejestracyjnym dawcy, ośrodkom transplantacyjnym, poszukującym dawcy dla biorcy oczekującego na przeszczep komórek krwiotwórczych,
- dane osobowe i adresowe potencjalnych dawców, które służą do kontaktów z dawcami.

Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 14.04.2016 r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie uzyskało pozwolenie na wykonywanie czynności polegających na pozyskiwaniu dawców allogenicznych szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej.

Kierownik Ośrodka Dawców Szpiku
lek. Małgorzata Orzeł

Zastępca Kierownika Ośrodka Dawców Szpiku
mgr Jolanta Korzeniowska

Komórka ds. koordynacji pozyskiwania, badania i udostępniania komórek krwiotwórczych
lek. med. Dariusz Osiński

Komórka ds. edukacji transplantologicznej
lek. med. Beata Krajewska

Partnerzy

facebook