NCK
 • Telefony
 • NCK
 • ODS

Szkolenia dla lekarzy stażystów z zakresu transfuzjologii

 


Kursy dla lekarzy stażystów są realizowane, na podstawie umowy pomiędzy Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie reprezentowanym przez Dyrektora RCKiK w Lublinie, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski, na szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów w ramach staży podyplomowych w danym roku, w części dotyczącej transfuzjologii klinicznej.

Terminy kursów w danym roku, RCKiK w Lublinie ustala na podstawie listy lekarzy skierowanych do odbycia stażu podyplomowego na terenie Lubelskiej Izby Lekarskiej, przesłanej do RCKiK Lublinie przez Komisję Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.

Program kursu z zakresu transfuzjologii dla lekarzy stażystów

Szkolenie z zakresu transfuzjologii klinicznej dla lekarzy stażystów podyplomowych – HARMONOGRAM kursów na rok 2022

 


 

REGULAMIN ZDALNEGO SZKOLENIA ORGANIZOWANEGO
W 2022 r.

Z ZAKRESU TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ DLA LEKARZY W TRAKCIE STAŻU PODYPLOMOWEGO

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem szkolenia z zakresu transfuzjologii klinicznej dla lekarzy w trakcie stażu podyplomowego jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
 2. Szkolenie prowadzone jest w trybie zdalnym w sposób umożliwiający dwukierunkową łączność w czasie rzeczywistym między uczestnikiem kursu a wykładowcą z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle oraz aplikacji do komunikacji on-line Microsoft Teams.
 3. Osobami uprawnionymi do udziału w szkoleniu są lekarze w trakcie stażu podyplomowego skierowani na szkolenie przez Komisję Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.
 4. Szkolenie prowadzone będą on-line w terminie:

26 – 30.09.2022 r.
24 – 28.10.2022 r. 
  dla lekarzy stażystów  rozpoczynających staż od 1 października 2022 r.
14 – 18.11.2022 r.
   dla lekarzy stażystów  rozpoczynających staż od 1 października 2022 r.

II. Rejestracja

 1. Rejestracja na szkolenie odbywa się on-line pod adresem https://e-szkolenia.rckik.lublin.pl/ lub poprzez stronę: www.rckik.lublin.pl /szkolenia/szkolenia dla lekarzy stażystów z zakresu transfuzjologii i polega na założeniu indywidualnego konta użytkownika ze statusem „Student” na platformie Moodle. Należy tam podać: imię, nazwisko, własny adres mailowy i numer telefonu.
 2. Rejestracja na „platformę e-learningową” jest otwarta i dostępna każdego dnia, jednak uczestnik szkolenia musi dokonać rejestracji nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. Jeżeli szkolenie rozpoczyna się w poniedziałek, to rejestracji należy dokonać nie później niż w piątek do godziny 15:00.
 3. Organizator dokonuje weryfikacji listy zarejestrowanych uczestników z listą lekarzy stażystów przekazaną przez ORL w Lublinie.
 4. Zapisu uczestnika na konkretny termin szkolenia dokonują administratorzy platformy e-learningowej.

III. Przebieg szkolenia

 1. Szkolenie na platformie Moodle otwiera się o godz. 8:00 każdego dnia, w terminie szkolenia, na jaki uczestnik został zgłoszony. Dostęp do treści szkolenia udzielony będzie przez administratorów platformy e-learningowej.
 2. Przed rozpoczęciem szkolenia, pierwszego dnia, każdy uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia zapoznania się z regulaminem, programem szkolenia e-learningowego oraz klauzulą informacyjną. W tym celu  uczestnik klika w link "Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i programem szkolenia oraz klauzulą informacyjną" i odpowiada na zawarte tam pytania. To z kolei uaktywnia listę obecności – uczestnik klika w link z "listą obecności" obok znaku "?" zaznacza odpowiedź „obecny” i zapisuje swój wybór. Następnie uaktywnia się opcja "E-szkolenie", gdzie należy kliknąć "kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania". Po uruchomieniu aplikacji Microsoft Teams będzie można brać udział w wykładach, a później przystąpić do testów cząstkowych. Każdy uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia obecności na szkoleniu każdego dnia kursu w godzinach.: 8:00 – 9:00. Po godzinie 9:00 nie będzie możliwości uzyskania  potwierdzenia obecności. Niezaznaczenie obecności skutkować będzie brakiem dostępu do aplikacji Microsoft Teams, jak również brakiem dostępu do szkolenia w dniach kolejnych.
 3. Szkolenie obejmuje 15 tematów, prezentowanych przez wykładowców, zgodnie z zatwierdzonym programem.
 4. Uznanie obecności oraz zaliczenie danego dnia szkolenia odbywa się na podstawie:
 • udzielonej odpowiedzi w „liście obecności” każdego dnia trwania szkolenia,
 • uczestnictwa w wykładach za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams,
 • rozwiązania testów po zakończonych wykładach. Ilość testów równa się ilości wykładów - do każdego wykładu jest przyporządkowany oddzielny test. Każdy test obejmuje 10 pytań. Próg wymagany do zaliczenia wynosi 7 pozytywnych odpowiedzi z każdego testu. Uczestnicy mają obowiązek zaliczenia testów do godz. 15:00 w dniu, w którym prezentowane były wykłady. Wynik punktowy testu będzie dostępny bezpośrednio po rozwiązaniu testu.

        5. Brak zaliczenia testu cząstkowego po zakończeniu wykładów w danym dniu szkolenia powoduje niedopuszczeniem do kolokwium końcowego.

 

IV. Zaliczenie szkolenia

 1. Zaliczenie szkolenia odbywa się na podstawie kolokwium, które przeprowadzane jest w formie testu on-line na platformie Moodle w piątym dniu szkolenia. Test będzie dostępny od godz. 8:00 do godz. 12:00.
 2. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest zaliczenie wszystkich testów w poszczególnych dniach szkolenia.
 3. Kolokwium składa się z 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Dopuszczalne jest dwukrotne podejście do kolokwium. Limit czasu  na jedno podejście wynosi 60 min. Próg wymagany do zaliczenia kolokwium to 38 pozytywnych odpowiedzi.
 4. W przypadku niezaliczenia kolokwium przeprowadza się test poprawkowy na analogicznych zasadach. 

 

 

V. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku awarii lub poważnych utrudnień w komunikacji internetowej po stronie organizatora lub uczestników możliwe jest przesunięcie terminów, o których mowa w pkt I ppkt 4.
 2. W przypadku:
 • problemów z dostępem uczestnika do szkolenia należy to zgłosić natychmiast w dniu, w którym rozpoczyna się szkolenie do Działu Informatycznego:  nr tel. 81 532 62 75 w. 140
 • zagadnień organizacyjnych – sprawy są załatwiane przez Dział Organizacyjno-Prawny:  nr tel. 81 532 62 75 w. 122

       3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Dyrektor RCKiK w Lublinie. 

  

 

Kliknij aby zapisać się na szkolenie

 

Partnerzy

facebook