NCK
  • Telefony
  • NCK
  • ODS

Dział Organizacyjno-Prawny

Dział Organizacyjno–Prawny

  1. Zadania Działu Organizacyjno - Prawnego:

1)      opracowywanie, w uzgodnieniu z komórką merytoryczną, i aktualizacja statutu, regulaminów, instrukcji i zarządzeń obowiązujących w RCKiK,

2)      prowadzenie spraw związanych z aktualizacją wpisów do KRS, rejestru wojewody, innych rejestrów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

3)      przygotowywanie, w uzgodnieniu z komórką merytoryczną, projektów umów, pism i innych dokumentów,

4)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli prowadzonych w RCKiK,

5)      prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami wnoszonymi przez dawców, pacjentów i innych kontrahentów mających zawarte umowy z RCKiK oraz prowadzenie rejestru skarg i przesyłanie stosownych sprawozdań w tym zakresie do Ministerstwa Zdrowia,

6)      prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym zawieranie umów z wybranymi oferentami,

7)      przygotowywanie ofert kierowanych do podmiotów publicznych w konkursach ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz w konkursach ofert na prowadzenie szkoleń w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

8)      wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem pod względem organizacyjnym szkoleń, kursów i staży kierunkowych w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla personelu medycznego podmiotów leczniczych,

9)      koordynowanie przekazywania dokumentacji archiwalnej do Archiwum,

10)   nadzór nad treścią i aktualizacją wpisów do Biuletynu Informacji Publicznej,

11)   prowadzenie rejestru umów, których stroną jest RCKiK, w tym w wersji elektronicznej.

 

W strukturze Działu Organizacyjno – Prawnego wyodrębnia się Kancelarię i Archiwum.

 

Partnerzy

facebook