NCK
  • Telefony
  • Brakuje krwi w Grupach 0 RhD- i A RhD-
  • NCK
  • ODS

Dział Administracyjno-Eksploatacyjny

Dział Administracyjno-Eksploatacyjny

  1. Zadania Działu Administracyjnego - Eksploatacyjnego:

1)   zarządzanie ruchomościami i nieruchomościami  w szczególności polegające na:

a)    zapewnieniu stałych dostaw mediów dla RCKiK,

b)   utrzymywanie posiadanej bazy lokalowej we właściwym stanie, w tym tworzenie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej remontów,

c)    zaopatrywanie w materiały, urządzenia, sprzęt i aparaturę,

d)   dbałość o sprawny system ochrony obiektów i system monitorowania siedziby RCKiK;

e)    bieżące utrzymanie w sprawności aparatury i sprzętu medycznego,

f)    prowadzenie gospodarki środków trwałych oraz  wartości niematerialnych i prawnych,

2)   obsługa faktur w szczególności:

a)    prowadzenie ewidencji faktur,

b)   opis merytoryczny faktur,

3)   kontrola i zarządzanie dowodami księgowymi,

4)   nadzór nad realizacją umów, zapewnienie ich ciągłości w porozumieniu z pozostałymi komórkami,

5)   prowadzenie gospodarki odpadami,

6)   przygotowanie i monitoring realizacji rocznego planu zakupów,

7)   przygotowywanie wymaganych sprawozdań i raportów,

8)   obsługa stanowiska wydań ekwiwalentu kalorycznego dla dawców,

9)   utrzymywanie czystości pomieszczeń i wyznaczonych rejonów zgodnie z obowiązującymi procedurami.


W skład Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego wchodzą:
1) Sekcja Zamówień Publicznych
2) Sekcja Transportu
3) Magazyn

 

Partnerzy

facebook