NCK
 • Telefony
 • NCK
 • ODS

Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków

 

DYREKCJA RCKiK  W LUBLINIE INFORMUJE:

 

 1. I.         Skargi, wnioski, uwagi i propozycje krwiodawców związane z działalnością Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, można składać w następujący sposób:
 1. 1.      pisemnie:

1)      na adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 8, 20-078 Lublin;

2)      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: skargi@rckik.lublin.pl

3)      faksem na numer: 81 532-53-18;

4)      osobiście w sekretariacie RCKiK w Lublinie w dniach roboczych w godzinach 725 - 1500.

 1. 2.      ustnie:

1)      osobiście u Dyrektora RCKiK w Lublinie lub jego Zastępców we wtorki, w godz. 1400 - 1500;

2)      w Dziale Organizacyjno- Prawnym RCKiK w Lublinie od poniedziałku do piątku,
w godzinach 725 - 1500 ;

3)      u kierowników Oddziałów Terenowych w godzinach pracy Oddziałów Terenowych.

 1. II.      Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
  w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46), skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby wnoszącej sprawę nie będą rozpatrywane.
 1. III.   Przedmiotem skarg mogą być w szczególności zaniedbania lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe komórki organizacyjne lub pracowników RCKiK w Lublinie
 1. IV.   Przedmiotem wniosków mogą być w szczególności sprawy poprawienia organizacji
  i usprawnienia pracy, dotyczące RCKiK w Lublinie, w tym jego Oddziałów Terenowych, w celu poprawy jakości obsługi krwiodawców.

Partnerzy

facebook