NCK
  • Brakuje krwi
  • Telefony
  • SzczepimySie
  • Bo tętni w nas dobro
  • ODS

Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków

DYREKCJA RCKiK  W LUBLINIE INFORMUJE:
Skargi, wnioski, uwagi, propozycje krwiodawców związane z działalnością Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie można zgłaszać w następujący sposób:

1. listownie na adres:
           Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
           ul. Żołnierzy Niepodległej 8 
           20-078 Lublin

2. za pośrednictwem poczty elektronicznej:
           e-mail: sekretariat@rckik.lublin.pl

3. faksem na numer:  81-532 53 18

4. pismem złożonym osobiście w sekretariacie RCKiK w Lublinie:
          codziennie w godzinach 725  - 1500

5. osobiście w Dyrekcji RCKiK w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8 od poniedziałku do piątku w godz. 725 – 1500 do Dyrektora lub Jego Zastępców.

I.  Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskówz dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 46), skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby wnoszącej sprawę nie będą rozpatrywane.

II.  Przedmiotem skarg mogą być w szczególności zaniedbania lub nienależyte wykonywanie badań przez właściwe komórki organizacyjne RCKiK w Lublinie. Przedmiotem wniosków mogą być w szczególności sprawy poprawienia organizacji i usprawnienia pracy, dotyczące RCKiK w Lublinie, w celu ulepszenia zaspokojenia potrzeb dawców krwi i jej składników.

Partnerzy

facebook