NCK
 • Telefony
 • Brakuje krwi w Grupach 0 RhD- i A RhD-
 • NCK
 • ODS

Jak zorganizować akcję poboru krwi?

Wytyczne dla Organizatorów akcji terenowych poboru krwi

Zasady organizacji terenowych akcji poboru krwi i kwalifikacji do Rejestru Dawców Szpiku

Organizacją terenowych akcji poboru krwi i kwalifikacji do Rejestru Dawców Szpiku w RCKiK w Lublinie zajmuje się Dział Promocji i Marketingu, ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie, tel. 81-442 10 44 lub 606 267 192.

 1. Organizatorem akcji poboru krwi i kwalifikacji do Rejestru Dawców Szpiku może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 2. Podczas każdej akcji krwiodawstwa pobierana jest krew pełna, a także możliwość pobierania próbek krwi od kandydatów na dawców szpiku.
 3. Terenowe akcje poboru krwi są realizowane w dni robocze, a także w dni wolne od pracy (w zależności od stanu zapasów krwi).
 4. Terenowe akcje poboru krwi są przeprowadzane na terenie całego województwa lubelskiego, okazjonalnie lub w przypadku takich potrzeb organizowane są poza woj. lubelskim (zgodnie z dyspozycjami Dyrektora RCKiK).

Przyjmowanie zgłoszeń terenowych akcji poboru krwi i kwalifikacji do Rejestru Dawców Szpiku

 1. Zgłoszenie przez organizatora terenowej akcji poboru krwi i kwalifikacji do Rejestru Dawców Szpiku może nastąpić:
 • osobiście w Dziale Promocji i Marketingu w RCKiK w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 8, pok. 111
 • pisemnie na adres: RCKiK w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 8, 20-078 Lublin
 • telefonicznie: 606 267 192 lub 81-442 10 44
 • e-mailem: promocja@rckik.lublin.pl
 1. Osoba zgłaszająca akcję powinna zainteresować oddaniem krwi co najmniej 25 osobową grupę potencjalnych dawców.
 2. Organizator może zarezerwować z 1,5 miesięcznym wyprzedzeniem termin akcji. Jeżeli zaproponowany termin akcji krwiodawstwa jest możliwy do realizacji, dokonywana jest stosowna rezerwacja w terminarzu terenowych akcji poboru krwi i kwalifikacji do Rejestru Dawców Szpiku.
 3. Organizator ma obowiązek na 7 dni przed akcją poinformować RCKiK w Lublinie o ilości osób chcących wziąć udział w akcji.
 4. Godziny rejestracji dawców ustalane są wraz z organizatorem biorąc pod uwagę liczbę potencjalnych dawców oraz miejsce akcji.

RCKiK w Lublinie organizuje terenowe akcje poboru krwi i kwalifikacji do Rejestru Dawców Szpiku:

 • z wykorzystaniem ambulansu
 • w pomieszczeniach stacjonarnych
 • w siedzibie RCKiK w Lublinie
 • w Terenowych Oddziałach RCKiK

Realizacja terenowych akcji poboru krwi i kwalifikacji do Rejestru Dawców Szpiku

 1. Zespół ekipowy stawia się na miejsce akcji krwiodawstwa 15-30 min. przed ustaloną godziną rozpoczęcia rejestracji.
 2. Godziny rejestracji dawców powinny być dotrzymane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. O zmianie czasu rejestrowania dawców decyduje kierownik ekipy w porozumieniu z Działem Promocji i Marketingu oraz organizatorem akcji.
 3. W dniu akcji krwiodawstwa organizator powinien być obecny na miejscu akcji lub być dostępny pod wskazanym numerem telefonu.
 4. W przypadku akcji stacjonarnych organizator w miarę możliwości zapewnia pomoc przy przenoszeniu sprzętu niezbędnego do pobierania krwi.

Odwołanie terenowych akcji poboru krwi i kwalifikacji do Rejestru Dawców Szpiku

 1. Organizator może odwołać akcję krwiodawstwa, fakt ten zgłasza wyłącznie do Działu Promocji i Marketingu
 • Fakt ten należy zgłosić na minimum 2 dni przed planowaną akcją do Działu Promocji i Marketingu

        2. RCKiK w Lublinie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji poboru krwi w przypadku:

 • braku kontaktu telefonicznego z organizatorem
 • z przyczyn niezależnych od RCKiK w Lublinie, o czym powiadomi niezwłocznie organizatora
 • w przypadku wysokich zapasów krwi w RCKiK Lublin (decyzja Dyrektora RCKiK)

Promocja terenowych akcji poboru krwi i kwalifikacji do Rejestru Dawców Szpiku

 1. Organizator otrzymuje materiały promocyjne w postaci plakatów, broszur, ulotek - do odbioru w RCKiK w Lublinie lub w jednym z 9 Oddziałów Terenowych RCKiK.
 2. Na prośbę organizatora RCKiK w Lublinie w miarę możliwości dostarcza ww. materiały pod wskazany adres.

Organizator zobowiązuje się do rozpowszechniania otrzymanych materiałów promocyjnych dotyczących planowanej akcji krwiodawstwa. Akcja krwiodawstwa zależy w dużym stopniu od jej rozpropagowania i aktywnego zaangażowania organizatora.

Akcje z wykorzystaniem ambulansu

 1. Organizator uzyskuje i przechowuje pisemne pozwolenie od właściciela terenu (jeżeli sam nie jest kompetentny, decyzyjny) na postój ambulansu we wskazanym miejscu i uzgodnionym terminie.
 2. Organizator zabezpiecza miejsce postoju ambulansu oraz stwarza warunki bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się potencjalnych dawców krwi.
 3. Organizator zapewnia dostęp do toalet oraz bezpieczeństwo podczas trwania akcji.

Wymiary ambulansu:

 • długość: 13,5 m
 • szerokość: 2,65 m
 • wysokość: 4,0 m
 • waga: 16,0 ton

Każde nowe miejsce, gdzie nie były dotychczas organizowane akcje poboru krwi wymaga zatwierdzenia przez personel RCKiK Lublin.

Akcje w pomieszczeniach stacjonarnych

 1. Organizator zapewnia odpowiednią powierzchnię umożliwiającą swobodną komunikację dawców i personelu (wielkość pomieszczeń uzależniona jest od ilości chętnych osób chcących wziąć udział w akcji).
 2. Pomieszczenia, w których będzie organizowana akcja krwiodawstwa powinny posiadać sprawne gniazdka o zasilaniu 230V (min. 2-3), właściwe oświetlenie i wentylację.
 3. Organizator zapewnia dostęp do sanitariatów dla dawców i personelu RCKiK.
 4. Organizator zabezpiecza miejsce parkingowe dla pojazdu z przyczepą, możliwie najbliżej wejścia.

Każde nowe miejsce, gdzie nie były dotychczas organizowane akcje poboru krwi wymaga zatwierdzenia przez personel RCKiK w Lublinie.

Zorganizowanie akcji w siedzibie RCKiK Lublin oraz w Terenowych Oddziałach RCKiK

 1. Organizator na min. 7 dni przed planowaną akcją zawiadamia Dział Promocji i Marketingu RCKiK Lublin o chęci przyjechania i oddania krwi przez zorganizowaną grupę osób.
 2. Organizator informuje o ilości osób deklarujących oddanie krwi oraz o planowanej godzinie przybycia do siedziby RCKiK w Lublinie, bądź do Terenowych Oddziałów RCKiK.

Dziękujemy za zapoznanie się z zasadami organizacji akcji.

Partnerzy

facebook