NCK
  • Telefony
  • Brakuje krwi w Grupach 0 RhD- i A RhD-
  • NCK
  • ODS

Kryteria uzyskania zaświadczenia upoważniającego do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych oraz autoryzacji wyników

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2017r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz. U. z dnia 17.05.2022r. poz. 1043):

- personel zatrudniony w pracowni serologii/ immunologii transfuzjologicznej odbywa 2 – tygodniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy, potwierdzone zaświadczeniem, wydanym przez dyrektora jednostki, upoważniającym diagnostów laboratoryjnych i lekarzy do wykonywania badań immunohematologicznych i autoryzacji wyników, a techników analityki medycznej – do wykonywania badań immunohematologicznych,

- zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych można wydać diagnoście laboratoryjnemu, technikowi analityki medycznej, lekarzowi, posiadającemu co najmniej półroczną praktykę w wykonywaniu tych badań pod nadzorem, odbytą w pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej w pełnym wymiarze czasu pracy lub niepełnym wymiarze czasu pracy odpowiadającym półrocznemu pełnemu wymiarowi czasu pracy w okresie nie dłuższym niż trzy lata,

- po zdaniu egzaminu praktycznego i teoretycznego technik analityki medycznej otrzymuje zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych, a lekarz lub diagnosta laboratoryjny otrzymuje zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych i autoryzacji wyników,

- w przypadku przerwy w wykonywaniu pracy w pracowni serologii/ immunologii transfuzjologicznej dłuższej niż 2 lata personel zatrudniony w pracowni serologii/ immunologii transfuzjologicznej musi odbyć dodatkowe 14-godzinne szkolenie w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie przyjmuje na szkolenie osoby z podmiotów leczniczych województwa lubelskiego, dla których RCKiK w Lublinie pełni nadzór specjalistyczny (Rozp. MZ z dnia 16.10.2017r. - Dz. U. z dnia 17.05.2022r. poz. 1043), na podstawie pisemnego zgłoszenia danego pracownika przez dyrektora/ kierownika podmiotu leczniczego, zawierającego informacje dotyczące:

- wymiaru stażu w wykonywaniu badań immunohematologicznych pod nadzorem w pracowni serologii/ immunologii transfuzjologicznej podmiotu leczniczego,

- oceny pracownika, dokonanej i poświadczonej przez kierownika pracowni serologii/ immunologii transfuzjologicznej.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie przeprowadza szkolenia teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem:

- 2-tygodniowe w celu uzyskania zaświadczenia upoważniającego do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych i autoryzacji wyników,

- 14-godzinne w przypadku przerwy w wykonywaniu pracy w pracowni serologii/ immunologii transfuzjologicznej dłuższej niż 2 lata,

- dodatkowe pracowników w przypadku, gdy przyczyną niepożądanego zdarzenia lub niepożądanej reakcji był błąd pracownika pracowni serologii/ immunologii transfuzjologicznej.

Partnerzy

facebook