NCK
 • Brakuje krwi
 • Telefony
 • SzczepimySie
 • Bo tętni w nas dobro
 • ODS

Kryteria uzyskania uprawnień immunohematologicznych

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.11 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013 Nr 0, poz.5 z dn.04.01.2013r.) w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami –

 • personel zatrudniony w pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej odbywa co najmniej 2–tygodniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne, w jednostkach organizacyjnych służby krwi, o których mowa w art.4 ust.3 ustawy, potwierdzone zaświadczeniem, wydanym przez dyrektora jednostki, uprawniającym diagnostów laboratoryjnych lub lekarzy do wykonywania badań immunohematologicznych i autoryzacji wyników, a techników analityki medycznej – do wykonywania badań immunohematologicznych
 • zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych można wydać diagnoście laboratoryjnemu, technikowi analityki medycznej, lekarzowi, posiadającym co najmniej roczną praktykę w wykonywaniu tych badań, odbytą w pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej w pełnym wymiarze czasu pracy tej pracowni lub niepełnym wymiarze czasu pracy, odpowiadającym rocznemu pełnemu wymiarowi czasu pracy przez okres nie dłuższy niż 3 lata.
 • diagnosta laboratoryjny lub lekarz uzyskuje zaświadczenie uprawniające do wykonywania badań immunohematologicznych i autoryzacji wyników tych badań, technik analityki medycznej uzyskuje zaświadczenie uprawniające do wykonywania badań immunohematologicznych.
 • w przypadku przerwy w wykonywaniu pracy w pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej dłuższej niż 1 rok, personel zatrudniony w pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej musi odbyć dodatkowe szkolenie w jednostce organizacyjnej służby krwi, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy przed ponownym dopuszczeniem do pracy.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie przyjmuje na szkolenie osoby z podmiotów leczniczych województwa lubelskiego, podlegających w zakresie krwiolecznictwa merytorycznemu nadzorowi RCKiK w Lublinie (Ustawa z dn.22.08.1997r. o publicznej służbie krwi , Dz. U. Nr 106, poz.681 z późn. zm.) na podstawie pisemnego zgłoszenia danego pracownika przez dyrektora/kierownika podmiotu leczniczego, zawierającego informacje dotyczące:

 • wymiaru czasu stażu, odbytego w pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej podmiotu leczniczego
 • merytoryczną ocenę pracownika, dokonaną i poświadczoną przez diagnostę serologa nadzorującego w/w staż.

RCKiK w Lublinie przeprowadza 2-tygodniowe, teoretyczne i praktyczne zakończone egzaminem, szkolenia w celu:

 • uzyskania zaświadczenia upoważniającego do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych
 • weryfikacji uprawnień, w przypadku przerwy w wykonywaniu pracy w pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej
 • weryfikacji uprawnień w przypadku zawieszenia serologa w czynnościach z powodu popełnionego przez niego błędu, co skutkuje unieważnieniem jego uprawnień serologicznych, by mogły zostać one przywrócone.

Cennik szkoleń

Partnerzy

facebook