NCK
 • Telefony
 • Brakuje krwi w Grupach 0 RhD- i A RhD-
 • NCK
 • ODS

Oferty Pracy

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie


Ogłoszenie 14/2024

Zatrudni: diagnostów laboratoryjnych (3 osoby) w Dziale Laboratoryjnym

Warunki pracy:
•    wymiar etatu - pełny etat dla każdej z osób
•    świadczenia socjalne, ubezpieczenie grupowe, karta sportowa

Miejsce pracy: RCKiK w Lublinie

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 26.04.2024 r.


Ogłoszenie 12/2024

Zatrudni: lekarza

Wymiar etatu: 3/5 etatu lub pełny etat

Miejsce pracy: Oddział Terenowy RCKiK w Kraśniku oraz terenowe akcje poboru krwi

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 07.02.2024 r.


Ogłoszenie 11/2024

Zatrudni: pielęgniarkę/ położną/ ratownika medycznego (2 etaty)

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce pracy: Oddział Terenowy RCKiK w Białej Podlaskiej oraz terenowe akcje poboru krwi

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 07.02.2024 r.


Ogłoszenie 9/2024

Zatrudni: diagnostów laboratoryjnych (2 osoby) w Dziale Zapewnienia Jakości

Warunki pracy:
•    wymiar etatu - pełny etat dla każdej z osób
•    świadczenia socjalne, ubezpieczenie grupowe, karta sportowa

Miejsce pracy: RCKiK w Lublinie

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 29.01.2024 r.


Ogłoszenie 5/2024

Zatrudni: lekarza (ogółem 1 etat)

Warunki pracy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie;
• wymiar etatu do negocjacji - pełny etat lub część etatu

Miejsce pracy: Puławy oraz terenowe akcje poboru krwi

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 08.01.2024 r.


Ogłoszenie 4/2024

Zatrudni: lekarzy (ogółem 2 etaty)

Warunki pracy:
•    zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
•    atrakcyjne wynagrodzenie;
•    wymiar etatu do negocjacji - pełny etat lub część etatu

Miejsce pracy: Zamość oraz terenowe akcje poboru krwi

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 08.01.2024 r.


Ogłoszenie 3/2024

Zatrudni: lekarzy specjalistów transfuzjologii klinicznej

Warunki pracy:
•    umowa o pracę
•    pełny etat lub część etatu (do uzgodnienia)
•    elastyczny czas pracy
•    atrakcyjne wynagrodzenie

Miejsce pracy: Lublin oraz akcje poboru krwi na terenie województwa lubelskiego

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data zamieszczenia: 08.01.2024 r.


 Osoby zainteresowane pracą w RCKiK w Lublinie informujemy, prowadzimy rekrutację na konkretne stanowiska pracy wskazane w ogłoszeniach oraz rekrutację otwartą.

 Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:

 • email: rekrutacja@rckik.lublin.pl (proszę podać nr ogłoszenia w tytule wiadomości lub wpisać: rekrutacja otwarta);
 • listownie lub osobiście: RCKiK w Lublinie (20-078), ul. Żołnierzy Niepodległej 8 (Kancelaria).

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (formularz). Brak dołączonej zgody skutkuje niezwłocznym usunięciem danych.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ZATRUDNIENIE

dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: 20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 8 lub poprzez adres e-mail: sekretariat@ rckik.lublin.pl.
 2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@rckik.lublin.pl lub listownie pod adresem Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Przetwarzanie Pani/Pana innych danych osobowych niewymienionych w art. 221  § 1 Kodeksu pracy jest dopuszczalne w oparciu o Pani/Pana odwoływalną w każdym czasie zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a, w zw. z art. 7 ust. 3 RODO), w takim przypadku prosimy o złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem zawartym w punkcie I (Zgoda na przetwarzanie danych).
 4. Niewyrażenie przez Panią/Pana zgody, o której mowa w pkt 3 lub jej wycofanie nie będzie w żadnym przypadku podstawą do niekorzystnego traktowania Pani/Pana jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, a także nie będzie w żadnym przypadku powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla Pani/Pana, w szczególności stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe w kolejnych rekrutacjach  pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to, odwoływalną w dowolnym czasie, zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 7 ust. 3 RODO). W takim przypadku prosimy o złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem zawartym w punkcie II (Oświadczenie do rekrutacji przyszłej).
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa lub działającym na zlecenie administratora.
 7. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w tym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 8. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych dane te będą wykorzystywane do końca roku kalendarzowego, w którym zostały złożone, po upływie tego okresu dokumenty zawierające  dane osobowe będą niszczone.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo  do:  dostępu do  danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wymienionych w RODO; usunięcia danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 w zw. z § 4  Kodeksu pracy jest niezbędne, żeby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Lublin, 01.06.2022 r.

 

Partnerzy

facebook