NCK
 • Telefony
 • Brakuje krwi w Grupach 0 RhD- i A RhD-
 • NCK
 • ODS

Program szkoleń z zakresu immunologii transfuzjologicznej

I. SZKOLENIE PODSTAWOWE – 2-TYGODNIOWE.
 
1. Cel szkolenia: Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do samodzielnej pracy w pracowni wykonującej badania immunohematologiczne. Nabycie umiejętności prawidłowej interpretacji wyników badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej.
 
2. Wymagania i umiejętności diagnostyczne:
2.1   Kandydat do szkolenia musi posiadać wiedzę teoretyczną i umiejętności wykonywania badań z zakresu podstawowego stosowanego w transfuzjologii, tj.:
-   grupy krwi układu ABO i RhD (techniką szkiełkową – ABO, probówkową i mikrokolumnową),
-   wykrywanie przeciwciał (technika probówkową i mikrokolumnową),
-   próba zgodności (techniką mikrokolumnową).
2.2   Kandydat musi wiedzieć jak dobrać odczynniki do oznaczeń, umieć posługiwać się panelami charakterystyki antygenowej krwinek czerwonych. Musi umieć wykonać codzienną kontrolę zestawu odczynników, wiedzieć na czym polega kwalifikacja odczynników stosowanych w badaniach.
2.3   Kandydat musi znać podstawy teoretyczne i umieć wykonać praktycznie wszystkie rodzaje testów stosowanych w badaniach immunohematologicznych (test solny, pośredni test antyglobulinowy, bezpośredni test antyglobulinowy, test enzymatyczny) i wiedzieć jaki test zastosować do danego oznaczenia. Wymagana jest umiejętność oceny natężenia reakcji i prawidłowa interpretacja wyników uzyskanych badań (zarówno w technikach szkiełkowych, probówkowych, jak również mikrokolumnowych). Kandydat musi umieć prawidłowo prowadzić dokumentację badań immunohematologicznych.
2.4   Kandydat musi mieć podstawową wiedzę z zakresu organizacji publicznej służby krwi w Polsce, zasad kwalifikacji serologicznej pobranej krwi, zasad uzyskiwania poszczególnych składników krwi oraz ich doboru dla biorców krwi.
2.5   Kandydat musi znać podstawowe wymagania dobrej praktyki dotyczące immunologii transfuzjologicznej krwinki czerwonej.
2.6   Kandydat musi znać podstawę prawną, która obowiązuje publiczną służbę krwi oraz podmioty lecznicze, w których odbywa się leczenie krwią i jej składnikami.
 
3. Program szkolenia:

Dzień szkolenia

Temat szkolenia

1

Kolokwium (pisemne i ustne) sprawdzające wiedzę zdobytą podczas minimum półrocznej praktyki w wykonywaniu badań immunohematologicznych pod nadzorem.

 

 

2

Zajęcia teoretyczne:

 1. Podstawowe wyposażenie w sprzęt i odczynniki pracowni serologii/ immunologii transfuzjologicznej.
 2. Ogólne zasady: pobierania, przyjmowania, przechowywania i przygotowania próbek krwi do badań immunohematologicznych, wykonywania badań i dokumentacji, przysyłania próbek na badania konsultacyjne do RCKiK w Lublinie.
 3. Badania kontrolne zestawu diagnostycznego stosowanego do badań immunohematologicznych (kwalifikacja, codzienna kontrola).
 4. Dokumentacja badań kontrolnych.
 5. Omówienie testów immunohematologicznych (antyglobulinowe: PTA, BTA, enzymatyczne), metod i technik.
 6. System zapewnienia jakości badań w pracowni serologii/ immunologii transfuzjologicznej:

- kontrole jakości badań wewnętrzne i zewnętrzne,

- kontrole przeprowadzane przez RCKiK w podległych merytorycznie podmiotach leczniczych.

 

 

 

3

Zajęcia teoretyczne:

 1. Grupa krwi układu ABO i RhD.
 2. Rodzaje przeciwciał i techniki stosowane do wykrywania przeciwciał nieregularnych / odpornościowych w surowicy badanej.
 3. Wynik badania grupy krwi potwierdzony/niepotwierdzony.
 4. Zasady trwałej dokumentacji wyniku badania grup krwi, wpis do:

- karty identyfikacyjnej grupy krwi,

- legitymacji służbowej żołnierzy zawodowych.

Zajęcia praktyczne:

 1. Wykonanie badania grupy krwi z układu ABO i antygenu D z układu Rh.
 2. Wykonanie przeglądowego badania przeciwciał nieregularnych / odpornościowych w surowicy (technika probówkowa).
 3. Dokumentowanie, interpretacja i wydawanie wyników badań.

 

 

4

Zajęcia teoretyczne:

 1. Słabe odmiany antygenów z układu ABO i antygenu D z układu Rh.
 2. Interpretacja wyników badań w przypadku słabych odmian.
 3. Badania wykonywane u pacjentów przed oraz po przeszczepieniu KKM w niezgodności w ABO. Interpretacja wyników badań.

Zajęcia praktyczne:

 1. Oznaczenie grupy krwi z układu ABO, badanie antygenu D o słabej ekspresji.
 2. Wykonanie przeglądowego badania poszukiwania przeciwciał nieregularnych odpornościowych w surowicy (technika mikrokolumnowa).

 

 

5

Zajęcia teoretyczne:

 1. Omówienie układów czerwonokrwinkowych, istotnych klinicznie.

Zajęcia praktyczne:

 1. Wykonanie badania grupy krwi z układu ABO i antygenu D z układu Rh.
 2. Wykonanie badania przeglądowego poszukiwania przeciwciał nieregularnych / odpornościowych w surowicy.
 3. Identyfikacja swoistości wykrytych przeciwciał.
 4. Określenie fenotypu z układu Rh i Kell oraz układów o znaczeniu klinicznym.

 

 

6

Zajęcia teoretyczne:

 1. Zasady doboru KKCz i wykonanie próby zgodności.

Zajęcia praktyczne:

 1. Wykonanie badań wchodzących w skład próby zgodności (technika mikrokolumnowa) dla pacjenta, u którego nie wykrywa się przeciwciał nieregularnych / odpornościowych.
 2. Wykonanie badań wchodzących w skład próby zgodności (technika mikrokolumnowa) dla pacjenta, u którego wykrywa się przeciwciała nieregularne / odpornościowe.

 

 

7

Zajęcia teoretyczne:

1. Niezgodność oraz konflikt serologiczny w układzie:

 • ABO,
 • Rh,
 • innym układzie grupowym.
 1. Badania immunohematologiczne wykonywane u kobiet w ciąży oraz matek

i dzieci po porodzie.

 1. Profilaktyka konfliktu Rh.
 2. Dobieranie krwi dla płodów, noworodków i niemowląt do 4-go miesiąca życia.

Zajęcia praktyczne:

 1. Wykonanie badania grupy krwi z układu ABO i antygenu D z układu Rh.
 2. Wykonanie badania przeciwciał nieregularnych / odpornościowych w surowicy matki / dziecka.
 3. Identyfikacja swoistości wykrytych przeciwciał oraz wykonanie BTA.

 

 

8

Zajęcia teoretyczne:

 1. Niedokrwistości autoimmunohemolityczne.
 2. Omówienie badania poszukiwania obecności przeciwciał odpornościowych po autoadsorpcji i identyfikacja swoistości wykrytych przeciwciał.
 3. Interpretacja i wydawanie wyników badań.

Zajęcia praktyczne:

 1. Wykonanie badania grupy krwi z układu ABO i antygenu D z układu Rh.
 2. Wykonywanie BTA i elucji autoprzeciwciał.
 3. Badanie aktywności eluatu i interpretacja wyników.

 

 

9

Zajęcia teoretyczne:

 1. Omówienie niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych po krwi i jej składnikach.
 2. Postępowanie w przypadku zgłoszenia przez lekarza wystąpienia u pacjenta niepożądanej reakcji na przetaczany składnik lub niepożądanego zdarzenia.
 3. Analiza zapisów protokołów badań w książce badań konsultacyjnych i prób zgodności, dokumentacji niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych.

Zajęcia praktyczne:

 1. Wykonanie badania grupy krwi z układu ABO i antygenu D z układu Rh.
 2. Wykonanie BTA.
 3. Wykonywanie badania przeglądowego przeciwciał nieregularnych / odpornościowych w surowicy biorcy.
 4. Określenie swoistości wykrytych przeciwciał.
 5.  Wykonanie próby zgodności.

10

Egzamin (pisemny, praktyczny i ustny).

 
II. SZKOLENIE DODATKOWE – 14-GODZINNE.
 
1. Cel szkolenia: Odnowienie i weryfikacja zaświadczenia upoważniającego do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych i autoryzacji wyników.
 
2. Program szkolenia:

Dzień / godz. szkolenia

Temat szkolenia

 

1

godz.

09:00 – 14:00

Zajęcia teoretyczne:

 1. Grupa krwi układu ABO i RhD.
 2. Rodzaje przeciwciał i techniki stosowane do wykrywania przeciwciał nieregularnych / odpornościowych w surowicy badanej.
 3. Słabe odmiany antygenów z układu ABO i antygenu D z układu Rh.
 4. Interpretacja wyników badań w przypadku słabych odmian.
 5. Badania u biorców KKM oraz interpretacja wyników.
 6. Omówienie układów czerwonokrwinkowych, istotnych klinicznie.

Zajęcia praktyczne:

 1. Wykonanie badania grupy krwi z układu ABO i antygenu D z układu Rh, badanie antygenu D o słabej ekspresji.
 2. Wykonanie przeglądowego badania przeciwciał nieregularnych / odpornościowych w surowicy.
 3. Dokumentowanie, interpretacja i wydawanie wyników badań.
 4. Identyfikacja swoistości wykrytych przeciwciał.
 5. Określenie fenotypu z układu Rh i Kell oraz układów o znaczeniu klinicznym.

 

2

godz.

09:00 – 14:00

Zajęcia teoretyczne:

 1. Zasady doboru KKCz i wykonanie próby zgodności.
 2. Niezgodność oraz konflikt serologiczny w układzie:
 3. ABO,
 4. Rh,
 5. innym układzie grupowym.
 6. Badania immunohematologiczne wykonywane u kobiet w ciąży oraz matek i dzieci po porodzie.
 7. Profilaktyka konfliktu Rh.
 8. Dobieranie krwi dla płodów, noworodków i niemowląt do 4-go miesiąca życia.

Zajęcia praktyczne:

 1. Wykonanie badań wchodzących w skład próby zgodności (technika mikrokolumnowa) dla pacjenta, u którego nie wykrywa się przeciwciał nieregularnych / odpornościowych.
 2. Wykonanie badań wchodzących w skład próby zgodności (technika mikrokolumnowa) dla pacjenta, u którego wykrywa się przeciwciała nieregularne / odpornościowe.
 3. Wykonanie badania przeciwciał nieregularnych / odpornościowych w surowicy matki / dziecka.
 4. Identyfikacja swoistości wykrytych przeciwciał oraz wykonanie BTA.

 

3

godz.

09:00 – 13:00

Zajęcia teoretyczne:

 1. Niedokrwistości autoimmunohemolityczne.
 2. Omówienie badania poszukiwania obecności przeciwciał odpornościowych po autoadsorpcji i identyfikacja swoistości wykrytych przeciwciał.
 3. Interpretacja i wydawanie wyników badań.
 4. Omówienie niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych po krwi i jej składnikach.
 5. Postępowanie w przypadku zgłoszenia przez lekarza wystąpienia u pacjenta niepożądanej reakcji na przetaczany składnik lub niepożądanego zdarzenia.
 6. Analiza zapisów protokołów badań w książce badań konsultacyjnych i prób zgodności, dokumentacji niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych.

Zajęcia praktyczne:

 1. Wykonanie badania grupy krwi z układu ABO i antygenu D z układu Rh.
 2. Wykonywanie BTA i elucji autoprzeciwciał.
 3. Badanie aktywności eluatu i interpretacja wyników.

 

Egzamin (pisemny, praktyczny i ustny).

 
 
 
III. Zaliczenie szkolenia i uzyskania zaświadczenia upoważniającego do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych i autoryzacji wyników:
Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia upoważniającego do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych i autoryzacji wyników jest:
poprawne napisanie testu zaliczającego – wymagany próg 80%,
prawidłowe wykonanie badań zadanych na egzaminie praktycznym poparte wydaniem wyniku z interpretacją uzyskanych wyników – 100%.
 
IV. Organizacja szkoleń
Szkolenia umawiane są indywidualnie poprzez zgłoszenie potrzeby przeszkolenia pracownika przez zakład pracy.
Jednoczasowo w szkoleniu w RCKiK w Lublinie mogą brać udział nie więcej niż 3 osoby.

Partnerzy

facebook