NCK
  • Telefony
  • Brakuje krwi w Grupach 0 RhD- i A RhD-
  • NCK
  • ODS

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

Znak Unia Europejska z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego

PROJEKT pn.

„Wzmocnienie systemu ochrony zdrowia poprzez kompleksowe wsparcie jednostki publicznej służby krwi”

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH

PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014 – 2020

 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0159/22-00/608/2023/137
Projekt nr POIS.11.03.00-00-0159/22

 

OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU

DZIAŁANIE: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie wsparcia podmiotów funkcjonujących w obszarze publicznej służby krwi (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji).

Beneficjent: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Wartość projektu: 15 227 632,76

Wartość dofinansowania: 13 073 674,88

Planowany termin zakończenia projektu: 31.12.2023 r.

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności reagowania systemu opieki zdrowotnej  w sytuacjach kryzysowych oraz wzmocnienie jego długofalowej odporności. Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa dostępności, efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektowej w tym sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla Oddziału Terenowego w Kraśniku i w Zamościu, aktualizację projektu budowlanego i kosztorysu dla Oddziału Terenowego w Tomaszowie Lubelskim oraz opracowanie Studium Wykonalności; wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie oraz remoncie budynków w Oddziałach Terenowych w Tomaszowie Lubelskim, Zamościu i Kraśniku; nadzór nad robotami budowlanymi; zakup wyposażenia medycznego niezbędnego dla prowadzenia działalności statutowej dla RCKiK w Lublinie i Oddziałów Terenowych; zakup wyposażenie niemedycznego, w tym: informatycznego i laboratoryjnego; zakup środków transportu – 6 pojazdów do transportu krwi i jej składników; działania promocyjne oraz zarządzanie projektem.

 

Mechanizm zgłaszania nieprawidłowości w związku z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie systemu ochrony zdrowia poprzez kompleksowe wsparcie jednostki publicznej służby krwi” nr POIS.11.03.00-00-00-0159/22 , w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Beneficjent – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie informuje o funkcjonowaniu specjalnego mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko i stanowi narzędzie informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wypełnić formularz dostępny na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

lub wysłać wiadomość na adres naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Dodatkowo Beneficjent – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie informuje również swoich pracowników zaangażowanych z realizację projektu pn. „Wzmocnienie systemu ochrony zdrowia poprzez kompleksowe wsparcie jednostki publicznej służby krwi” nr POIS.11.03.00- 00-0159/22 o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. możliwości zgłoszenia na specjalny adres mailowy: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub wykorzystania specjalnego formularza.

Szczegółowe informacje, w tym informacja o tym, jakie zdarzenia należy zgłaszać i w jaki sposób IZ proceduje zgłoszenia zamieszczone są pod linkiem https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym.  Poradnik został przygotowany w oparciu o doświadczenia z wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), tak aby pomóc jednostkom zaangażowanym w wydatkowanie środków publicznych w rozpoznawaniu nadużyć finansowych. Głównym celem Poradnika jest: wskazanie łatwych do zastosowania narzędzi ułatwiających zapobieganie i wykrywanie nadużyć finansowych (np. mechanizm służący anonimowemu sygnalizowaniu nieprawidłowości i nadużyć), możliwość rozpoznania ryzyka nadużyć finansowych oraz wybór możliwych działań zaradczych, zwiększenie świadomości ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych. Podręcznik kierowany jest przede wszystkim do beneficjentów POIiŚ, ale może on również znaleźć zastosowanie w innych obszarach. Informacje w nim zawarte mogą być ważne zarówno dla jednostek administracji, jak i zamawiających oraz instytucji zaangażowanych w wydatkowanie środków publicznych.

Link do dokumentu:

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/poradnik-w-zakresie-przeciwdzialania-naduzyciom-finansowym-w-szczegolnosci-w-ramach-projektow-realizowanych-z-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

Wspólnie z Instytucją Pośredniczącą zapraszamy na stronę internetową poświęconą tej tematyce:

http://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-873-zglaszanie_naduzyc.html

 

Klauzula informacyjna, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą
zgodnie z Umową o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0159/22-00/608/2023/137 Projektu pn. "Wzmocnienie systemu ochrony zdrowia poprzez kompleksowe wsparcie jednostki publicznej służby krwi" nr POIS.11.03.00-00-0159/22 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

 

Partnerzy

facebook