NCK
 • Telefony
 • Brakuje krwi w Grupach 0 RhD- i A RhD-
 • NCK
 • ODS

Szkolenia pracowników banków krwi

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 16 października 2017r.  (Dz.U. 2017 poz. 2051 z późniejszymi zmianami) w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:

 • do zadań banku krwi należy w szczególności: składanie zamówień na krew i jej składniki w centrum krwiodawstwa, zgodnie z zamówieniami z jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego; odbiór krwi i jej składników, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników do jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego; prowadzenie dokumentacji przychodów i rozchodów krwi i jej składników; sporządzanie sprawozdań dotyczących zużycia krwi i jej składników i przekazywanie ich do właściwego centrum,
 • w/w czynności wykonują osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie medyczne.
 • Nadzór nad czynnościami osób wykonującymi zadania w Banku Krwi sprawuje Kierownik Banku Krwi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie oferuje szkolenia dla osób zatrudnionych w Bankach Krwi na terenie województwa lubelskiego podlegających merytorycznemu nadzorowi RCKiK w Lublinie.

Pracownicy banków krwi kwalifikowani są na poszczególne szkolenia na podstawie pisemnych wniosków, kierowanych do RCKiK w Lublinie przez jednostki zatrudniające dany personel.
Wniosek winien zawierać następujące informacje:

 • pełna nazwa placówki, w której zatrudniona jest osoba kierowana na szkolenie;
 • imię i nazwisko zgłaszanej osoby;
 • data urodzenia (dd-mm-rr), numer PESEL;
 • wykształcenie (jeżeli wyższe - uzyskany tytuł);
 • staż pracy w banku krwi;
 • ewentualnie posiadane uprawnienia do wykonywania badań immunohematologicznych.

Zgłoszenia należy przesłać:

 • pismem, na adres siedziby RCKiK: 20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 8, jako niezależny dokument podpisany przez Dyrektora jednostki kierującej personel na szkolenie
 • oraz drogą elektroniczną na adres: szkolenia@rckik.lublin.pl, w postaci pobranego tabelarycznego formularza. Z uwagi na obowiązek ochrony danych osobowych, przesyłany elektronicznie formularz musi być zaszyfrowany w sposób uniemożliwiający odczyt jego treści przez osoby nieupoważnione.

Zgłoszenia należy przesyłać do RCKiK w Lublinie min. miesiąc przed planowanym szkoleniem.
Zgłoszenie uczestnictwa jest prawnie wiążącą umową pomiędzy organizatorem szkolenia a zleceniodawcą.
W przypadku nie dokonania wpłaty wydanie zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu będzie wstrzymane do chwili wpływu należności.

Ramowy program szkoleń pracowników banków krwi 

Formularz zgłoszenia (Z uwagi na obowiązek ochrony danych osobowych, przesyłany elektronicznie formularz musi być zaszyfrowany w sposób uniemożliwiający odczyt jego treści przez osoby nieupoważnione)

Cennik szkoleń

Partnerzy

facebook