NCK
 • Telefony
 • NCK
 • ODS

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych, dokonujących przetaczania krwi i jej składników, z zakresu zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa informuje, że kurs podstawowy z zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla pielęgniarek i położnych dokonujący przetaczania krwi i jej składników będzie odbywać się w formie stacjonarnej w siedzibie RCKiK w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 8, budynek B - Sala konferencyjno-szkoleniowa, natomiast kurs uzupełniający w sezonie jesienno-zimowym 2023/2024, z uwagi na niebezpieczeństwo szerzenia się drogą kropelkową chorób zakaźnych, w formie e-learningu.


 

REGULAMIN ZDALNEGO SZKOLENIA

W 2024 r.

Z ZASAD KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem szkolenia z zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
 2. Szkolenie prowadzone jest w trybie zdalnym w sposób umożliwiający dwukierunkową łączność w czasie rzeczywistym między uczestnikiem kursu a wykładowcą z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle oraz aplikacji do komunikacji on-line Microsoft Teams.
 3. Osobami uprawnionymi do udziału w szkoleniu są pielęgniarki i położne dokonujące przetaczania krwi i jej składników, skierowane na szkolenia przez podmioty lecznicze województwa lubelskiego.
 4. Szkolenia prowadzone będą on-line w terminach:                               

     Szkolenia uzupełniające:

         24.01.2024 r.

         31.01.2024 r.       

         07.02.2024 r.

         14.02.2024 r.       

         21.02.2024 r.       

         28.02.2024 r.       

         17.04.2024 r.       

         08.05.2024 r.       

         05.06.2024 r.       

         12.06.2024 r.

         19.06.2024 r.

         24.06.2024 r.

         26.06.2024 r.

         04.09.2024 r.

         11.09.2024 r.

         16.09.2024 r.

         18.09.2024 r.

         02.10.2024 r.

         16.10.2024r.
         23.10.2024 r.                                 

Rejestracja uczestnika kursu

 1. Uczestnik kursu rejestruje się osobiście na platformie e-learningowej pod adresem: https://e-szkolenia.rckik.lublin.pl/ lub poprzez stronę: www.rckik.lublin.pl /szkolenia/ szkolenia dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników z zakresu zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa i zakłada indywidualne konto użytkownika na platformie Moodle. W tym celu należy podać: imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, numer telefonu i adres mailowy.
 2. Rejestracja na „platformie e-learningowej” jest otwarta i dostępna każdego dnia, jednak uczestnik szkolenia musi dokonać rejestracji i zapoznać się z Regulaminem zdalnego szkolenia dostępnym na stronie: www.rckik.lublin.pl /szkolenia/ szkolenia dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników z zakresu zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa nie później niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Jeżeli szkolenie rozpoczyna się w poniedziałek, to rejestracji należy dokonać nie później niż w piątek do godziny 15:00.
 3. Organizator dokonuje weryfikacji listy zarejestrowanych uczestników z listą pielęgniarek i położnych przekazaną przez określony podmiot leczniczy województwa lubelskiego.
 4. Za zgłoszenia uczestników na dany kurs odpowiadają podmioty lecznicze. Ostateczną listę uczestników – formularz zgłoszeniowy z dokładnie zweryfikowanymi danymi pielęgniarek i położnych, każdy podmiot leczniczy ma obowiązek przesłać do RCKiK w Lublinie na adres: szkolenia@rckik.lublin.pl w formie elektronicznej. Zaszyfrowany dokument tekstowy typu Word, należy przesłać nie później niż 5 dni przed planowanym szkoleniem.

 

III. Przebieg szkolenia

 1. Szkolenie na platformie Moodle otwiera się o godz. 8:00 konkretnego dnia szkolenia, na jaki dana osoba została zgłoszona. Dostęp do treści kursu udzielony będzie przez administratorów platformy e-learningowej.
 2. Po uzyskaniu dostępu do kursu, po wcześniejszej rejestracji zgodnie z pkt. II, każdy uczestnik będzie zobowiązany do zapoznania się z regulaminem zdalnego szkolenia, klauzulą informacyjną
  i informacjami organizacyjnymi,
  dostępnymi na stronie kursu. W tym celu  uczestnik klika w link "Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i programem szkolenia oraz klauzulą informacyjną" i odpowiada na zawarte tam pytania. To z kolei uaktywnia listę obecności – uczestnik klika w link z "listą obecności" obok znaku "?" zaznacza odpowiedź „obecny” i zapisuje swój wybór. Następnie uaktywnia się opcja "E-szkolenie", gdzie należy kliknąć "kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania". Po uruchomieniu aplikacji Microsoft Teams będzie można brać udział w wykładach, a później przystąpić do testu końcowego. Każdy uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia obecności na szkoleniu w dniu kursu w godzinach.: 8:00 – 9:00. Po godzinie 9:00 nie będzie możliwości uzyskania  potwierdzenia obecności. Niezaznaczenie obecności skutkować będzie brakiem dostępu do kursu.
 3. Szkolenie obejmuje 9 tematów na kursie uzupełniającym, zgodnie z zatwierdzonym programem, który jest udostępniony uczestnikom w dniu szkolenia na platformie Moodle. Ramowy program szkolenia w zakresie uzupełniającym jest również dostępny na stronie internetowej: www.rckik.lublin.pl /szkolenia/ szkolenia dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników z zakresu zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
 4. Obowiązkiem uczestników jest udział we wszystkich wykładach za pomocą aplikacji do komunikacji on-line Microsoft Teams oraz zapoznanie się z zamieszczonymi materiałami edukacyjnymi, w tym aktami prawnymi.
 5. Uznanie obecności oraz zaliczenie szkolenia odbywa się na podstawie odpowiedzi w „liście obecności” na platformie e-learningowej, udziału we wszystkich wykładach obowiązujących w danym kursie oraz na podstawie prawidłowo rozwiązanego testu sprawdzającego (kolokwium).
 6. Brak zaliczenia testu skutkuje niezaliczeniem szkolenia.

 

IV. Zaliczenie szkolenia

 1. Zaliczenie szkolenia odbywa się na podstawie kolokwium, które przeprowadzane jest w formie testu on-line na platformie Moodle. Test będzie dostępny od godz. 14:00 do godz. 15:00 w dniu szkolenia dla kursu uzupełniającego. Uczestnicy mają obowiązek zaliczenia testu w dniu, w którym kończy się szkolenie. Wynik punktowy testu będzie dostępny po rozwiązaniu testu.
 2. Kolokwium składa się z 13 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Dopuszczalne jest dwukrotne podejście do testu. Limit czasu na jedno podejście wynosi 20 min. Próg wymagany do zaliczenia testu wynosi 9 punktów. Po zaliczeniu testu uczestnik wylogowuje się ze strony kursu.
 3. W przypadku niezaliczenia kolokwium przeprowadza się test poprawkowy na analogicznych zasadach. Uczestnik, który nie zaliczył testu, zgłasza tą informację na adres: szkolenia@rckik.lublin.pl, bądź też telefonicznie pod nr. 81 532 62 75 w. 122.  Po ustaleniu terminu, uczestnik uzyska jednodniowy dostęp do testu poprawkowego.
 4. Po zakończeniu każdego szkolenia, za pośrednictwem poczty e-mail, podmiot leczniczy, który skierował osoby na kurs uzyska informacje dotyczące uczestników zgłoszonych na dany termin szkolenia tj. ilość osób przeszkolonych oraz wynik testu (pozytywny/negatywny).

 

V. Wydanie zaświadczenia

Zaświadczenie o odbyciu szkolenia i uzyskaniu uprawnień do przetaczania krwi i jej składników przesłane zostanie do płatnika szkolenia, pocztą w terminie 14 dni od dnia zakończenia i zaliczenia szkolenia.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku awarii lub poważnych utrudnień w komunikacji internetowej po stronie organizatora możliwe jest przesunięcie terminu szkolenia, o którym mowa w pkt I, ppkt 4 Regulaminu, na inny dzień.
 2. W przypadku:
 • problemów z dostępem uczestnika do szkolenia należy to zgłosić natychmiast w dniu, w którym rozpoczyna się szkolenie do Działu Informatycznegonr tel. 81 532 62 75 w. 140   
 • zagadnień organizacyjnych – sprawy są załatwiane przez Dział Organizacyjno-Prawnynr tel. 81 532 62 75  w. 122

       3. W przypadku kwestii nieopisanych w tym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor RCKiK w Lublinie.

 

Kliknij aby zapisać się na szkolenie

 Data aktualizacji: 05.01.2024 r. 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie informuje, że warunkiem dokonywania przetaczania krwi i jej składników przez pielęgniarki i położne, jest posiadanie przez wymienione osoby aktualnego uprawnienia, uzyskanego po odbyciu stosownego szkolenia w zakresie zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa, do czego obliguje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz.U.z 2017 r. poz. 1026) .
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkolenia odbywają się w zakresie podstawowym i uzupełniającym. Personel, który uzyskał zaświadczenie na mocy szkolenia podstawowego, w celu prawnego kontynuowania pracy w w/w zakresie, obowiązany jest do odbycia szkolenia uzupełniającego w terminie 4 lat od dnia wydania zaświadczenia.
Powyższe szkolenia RCKiK w Lublinie przeprowadza w oparciu o przepisy wydane na podstawie art.21 ust.2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w placówkach służby zdrowia województwa lubelskiego.
Pielęgniarki / położne, są kwalifikowane na poszczególne kursy na podstawie pisemnych zgłoszeń, kierowanych do RCKiK w Lublinie przez jednostki zatrudniające dany personel.
Zgłoszenia należy przesłać:

 • pismem, na adres siedziby RCKiK: 20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 8, jako niezależny dokument podpisany przez Dyrektora jednostki kierującej personel na szkolenie
 • oraz drogą elektroniczną na adres: szkolenia@rckik.lublin.pl, w postaci pobranego tabelarycznego formularza. Z uwagi na obowiązek ochrony danych osobowych, przesyłany elektronicznie formularz musi być zaszyfrowany w sposób uniemożliwiający odczyt jego treści przez osoby nieupoważnione.

Zgłoszenia należy przesyłać do RCKiK w Lublinie miesiąc przed planowanym szkoleniem.
Zgłoszenie uczestnictwa jest prawnie wiążącą umową pomiędzy organizatorem kursu a zleceniobiorcą. Należność za uczestnictwo winna być przekazywana na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie – Bank Gospodarstwa Krajowego O/Lublin nr 77 1130 1206 0028 9107 4720 0001.
W przypadku nie dokonania wpłaty wydanie zaświadczenia uczestnictwa w kursach z zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa będzie wstrzymane do chwili wpływu należności.

Formularz zgłoszenia na kurs   (Z uwagi na obowiązek ochrony danych osobowych, przesyłany elektronicznie formularz musi być zaszyfrowany w sposób uniemożliwiający odczyt jego treści przez osoby nieupoważnione) (wersja *.docx - edytowalna)

Ramowy program kursów z zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników-Kurs Podstawowy 2024r.

Ramowy program kursów z zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników-Kurs Uzupełniający 2024r.

Harmonogram kursów podstawowych w 2024 r. z zakresu zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

Harmonogram kursów uzupełniających w 2024 r. z zakresu zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

Cennik szkoleń

Klauzula informacyjna dla osób szkolących się z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Partnerzy

facebook